202/2015. (X.21.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 21-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó szerződések

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követő - ellátásának felülvizsgálata

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. A szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól szóló rendelet megalkotása

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Fogorvosi ellátással kapcsolatos kérdések

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Belső ellenőri jelentés elfogadása

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Közösen érted Nagyszentjános Egyesület támogatási kérelme

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Nagyszentjánosi SportClub támogatási kérelme

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Tájékoztató a saját hatáskörben hozott, 500 ezer forint értékhatárt meg nem haladó forrásfelhasználásról szóló döntésekről

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Közösségi ház megvalósítására irányuló pályázat

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. 13.KLIK Győri Tankerületének kérelme a napelemes rendszerek telepítése miatt szükségessé vált hálózat fejlesztés költségének előfinanszírozására

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. 14.A Tarka Lepke Óvoda óvónőinek és pedagógiai asszisztensének béren kívüli juttatása

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. 15.Tájékoztató a Civil Alap aktuális helyzetéről

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. 16.Nulla Hulladék Karta elfogadása

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. 17.Fő utcai hulladéksziget áthelyezése és közkifolyó rendbetételére vonatkozó szerződés

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Egyebek

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 

Zárt ülés:

 1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. 5/4 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

203/2015. (X.21.) Kt. határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületeaz önkormányzat üzleti érdekének védelmében az 5/4 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése tárgyában zárt ülést rendel el.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

207/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról szóló tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

208/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2015-5.7.0 jelű Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt keretében „Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázat megvalósításához kapcsolódóan a kivitelezői tevékenység végzésére a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6) kötött vállalkozási szerződéstjelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítását aláírja. 

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2015. november 15.

 

209/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a házi segítségnyújtást 2016. január 1. napjától a Bakony-ér Többcélú Társulás által fenntartott Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény útján kívánja ellátni.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2015. október 31.

 

210/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az intraorális röntgenfilm digitalizáló térítésmentes használatba adására vonatkozóan a Dr. Varga és Társa Fogorvosi Betéti Társasággal (székhelye:9071 Gönyű, Kossuth L. u. 161., képviseli: Dr. Varga Beatrix)a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező szerződést megkösse.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2015. november 15.

 

211/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az informatikai szabályozás, működés, védelem, jogosultságok, alkalmazások, e-adatrendszer, honlap működtetés szabályszerűségi ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentést elfogadja.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

212/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjános Polgárőr Egyesület pályázó részére a szolgálati gépjármű fenntartásával kapcsolatos költségek finanszírozására az ún. Civil Alap terhére 50 000 Ft támogatást ítél meg.

 

Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

Határidő: 2015. november 15.

 

213/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen érted Nagyszentjános Egyesület pályázó részére a falubusz fenntartásával kapcsolatos költségek finanszírozására az ún. Civil Alap terhére 150 000 Ft támogatást ítél meg.

 

Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

Határidő: 2015. november 15.

 

214/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjánosi Sport Club pályázó részére sporttevékenység támogatására és az egyesület működési  költségeinek finanszírozására az ún. Civil Alap terhére 240 000 Ft támogatást ítél meg.

 

Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

Határidő: 2015. november 15.

 

215/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a saját hatáskörben hozott, 500 ezer forint értékhatárt meg nem haladó forrásfelhasználásról szóló döntésekről készült tájékoztatóját tudomásul veszi.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester 

Határidő: azonnal

 

216/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülésen tárgyalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló visszajelentést elfogadja.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

217/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna Interreg Transznacionális Program 2015-ben meghirdetett pályázati kiírására az előterjesztésben szereplő koncepcióban lévő tartalommal benyújtja támogatási igényét. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat koncepciótervének benyújtásáról gondoskodjon.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2015. november 5.

 

218/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi ház költségvetésének elkészítésével a TERASZ Csoport Egyesületet (9022 Győr, Stelczer L. u. 3. feszt. 3., képviseli: Román László elnök) bízza meg bruttó 425 000 Ft megbízási díj ellenében.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező megbízási szerződést aláírja azzal a módosítással, hogy teljesítéskor számlázandó a szerződött ár 60%-a, a pályázat nyertessége esetén számlázandó a fennmaradó 40%.  

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2015. november 15.

 

219/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete kérelmére a napelemes rendszerek telepítése miatt szükséges villamos áram-hálózat fejlesztés költségét – bruttó 205.740 Ft-ot – előfinanszírozásként rendelkezésre bocsátja 2016. június 30-ig. Felkéri a polgármestert, hogy a KEOP 4.10 kódszámú pályázat előkészítési költségeinek finanszírozása terhére a kifizetésről gondoskodjon.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2015. november 15.

 

 

220/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda (Nagyszentjános, József Attila u. 6.) pedagógiai asszisztense számára 2015. évre nettó 144.000 Ft-os béren kívüli juttatás keretet állapít meg. A kifizetést az intézményi költségvetés terhére hagyja jóvá, az óvodai költségvetésből nem fedezhető részt az Önkormányzat a saját forrásából biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a béren felüli juttatás megállapítása érdekében a szükséges forrás biztosításának kidolgozásáról gondoskodjon.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2015. november 25.

 

221/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda (Nagyszentjános, József Attila u. 6.) óvónői személyenként 2015. évre nettó 96.000 Ft-os béren kívüli juttatás keretet állapít meg, a kifizetést az Önkormányzat a saját forrásából biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a béren felüli juttatás megállapítása érdekében a szükséges forrás biztosításának kidolgozásáról gondoskodjon.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2015. november 25.

 

222/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Alap aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

223/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékcsökkentés iránti elköteleződésének kinyilvánításaként a Nulla Hulladék Kartához csatlakozik. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Humusz Szövetséget és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást tájékoztassa.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2015. november 15.

 

 

224/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése tárgyában a jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal vállalkozási szerződést köt a Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (9081 Győrújbarát, István út 213., képviseli: Varga-Lang Károly ügyvezető) 1.929853 Ft vállalkozási díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést aláírja.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2015. november 15.

 

 

225/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Friderics Cecília polgármester 2015. évi szabadságolási tervének módosítását, mely szerint októberben csak 4 nap szabadságot kíván igénybe venni, elfogadja.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester  

Határidő: azonnal  

 

226/2015. (X.21.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falu karácsonyfáját az ÖkoplantKft.-től (9463 Sopronhorpács, Fő u. 70.) szerzi be, melyre az Önkormányzat üzemeltetés előirányzata, illetve szükség szerint a képviselői keret terhére bruttó 300 000 Ft-ot biztosít.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester  

Határidő: azonnal  

227/2015. (XI.10.) Kt határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 10-i rendkívüli testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Tájékoztatás képviselői mandátum lemondásáról

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Új képviselő eskütétele

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Rendezvények

(Előadó: Tóthné Varga Brigitta elnök)

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

228/2015. (XI.10.) Kt határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balázs Ildikó képviselői mandátumáról való lemondásáról  szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

229/2015. (XI.24.) Kt. határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 24-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Beszámoló Nagyszentjános községben a 2015. évben megvalósuló adókivetésekről, adózási fegyelemről, adóbehajtásról

(Előadó: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző)

 1. Közbeszerzési és beszerzési szabályzat elfogadása

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Beszámoló a Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület éves tevékenységéről 

(Előadó: Boros László elnök)

 1. Együttműködési megállapodás a Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesülettel

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Beszámoló a Nefelejcs Nyugdíjas Klub éves tevékenységéről 

(Előadó: Szőke Katalin elnök)

 1. Beszámoló a Közösen Érted Nagyszentjános Egyesület éves tevékenységéről

(Előadó: Hegedűs József elnök)

 1. Beszámoló a Nagyszentjánosi SportClub éves tevékenységéről 

(Előadó: Bedi Róbert elnök)

 1. Nagyszentjánosi SportClub támogatási kérelme

(Előadó: Bedi Róbert elnök)

 1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

(Előadó: Szabó Zoltán r. ftzls körzeti megbízott)

 1. Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

(Előadó: Sallai Péter tűzoltó dandártábornok)

 1. Beszámoló a védőnői ellátás éves tevékenységéről   

(Előadó: Steingartné Bódis Anna Amália védőnő)

 1. Beszámoló a háziorvosi ellátás éves tevékenységéről 

(Előadó: Dr. Szauter Csaba Gábor háziorvos)

 1. Beszámoló a gyógyszerészeti ellátás éves tevékenységéről   

(Előadó: Dr. Csanaki Vida gyógyszerész)

 1. Beszámoló a fogorvosi ellátás éves tevékenységéről   

(Előadó: Dr. Varga Beatrix fogorvos)

 1. Fogorvosi ellátással kapcsolatos kérdések

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Beszámoló a Kulturális, Szociális és Civil Kapcsolatok Bizottsága éves tevékenységéről

(Előadó: Tóthné Varga Brigitta, a Kulturális, Szociális és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke)

 1. Adórendeletek felülvizsgálata

(Előadó: Friderics Cecília polgármester)

 1. Bakony-ér Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

(Előadó: Friderics Cecília polgármest