Nagyszentjános életében az utóbbi évek legnagyobb beruházása a Gönyűvel közösen megvalósított szennyvízcsatorna-rendszer, mely megépültéig az utolsó hiányzó közmű volt a településen.

Előzmények

A településeken a keletkező folyékony hulladékot korábban szennyvíztározókban gyűjtötték és szippantás után az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. győri telephelyére szállították. A magas belvíz miatt Nagyszentjános 2010–ben háromszor került vis major helyzetbe: a házakban komoly károk keletkeztek, a kisgyerekesek otthonai hónapokig vízzel voltak körülvéve és így a szennyvízürítés is gondot okozott. Az emésztőgödrök sok helyen tönkrementek és a szippantás egyébként is régóta nagy költségeket, sok kellemetlenséget okozott. Ezért is vált különösen fontossá, hogy a szennyvíz-elvezetés korszerű módja megvalósuljon.

A két település már 17 évvel ezelőtt is szerette volna megoldani a szennyvízelvezetés problémáját, akkoriban még kormányzati segítséggel, cél- és címzett támogatások révén. Az uniós csatlakozást követően a települések folyamatosan pályáztak a megvalósításhoz szükséges források elnyerésére.

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetés és- tisztítás Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27) Kormányrendelet szerint a győri szennyvízelvezetési agglomerációban, amelyhez Gönyű és Nagyszentjános is tartozik, 2010. dec. 31-i határidővel kellett volna megoldani a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását.

Gönyű és Nagyszentjános települések Szennyvíz-csatornázása Önkormányzati Társulása pályázatot nyújtott be a KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) kétfordulós pályázati kiírására. Az első forduló során kellett elkészíteni a részletes terveket, megszerezni az engedélyeket, a lakosság támogatását, létrehozni a Gönyű és Nagyszentjános Víziközmű Társulatot.

A második fordulóban került megítélésre a részletes megvalósíthatósági tanulmányban javasolt műszaki megoldás megvalósításhoz szükséges - az EU kohéziós alapjából és az állami költségvetésből biztosított - támogatás.

Finanszírozás

A 2011. június 2-án született támogató döntés értelmében a Gönyű és Nagyszentjános települések szennyvíz-csatornázása, az összegyűjtött szennyvizek átvezetése a győri szennyvíztisztító telepre elnevezésű, KEOP 1.2.0/09-11kódszámú pályázatot 1.638.905.287.- HUF támogatásban részesítették, így a két község a projekt összköltségének 83 %-a erejéig részesült támogatásban.

Támogatói szerződés megtekinthető itt:

http://nagyszentjanos.nyugathir.hu/sites/default/files/upload/Tamogatasi%20szerzodes.pdf

A fennmaradó rész az önerő, amely nagyobbrészt lakossági hozzájárulásból adódik össze. Ez háztartásonként, azaz lakóegységenként havonta 2900 forint költséget jelent száz hónapon át, amennyiben a lakosok a Fundamenta előtakarékossági szerződéses konstrukciót választották a finanszírozásra. A lakossági hozzájárulások összegyűjtéséig (2017-ig) a Víziközmű Társulat által a Pannon Takarék Banknál felvett hitelből kerül előfinanszírozásra az önerő.

A projekt megvalósítása

Gönyű és Nagyszentjános települések csatorna-beruházásának kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások (kivitelező, mérnök, projektmenedzser kiválasztása) lezárultával 2012. január 3-án az utolsó szerződéskötésre is sor került.

Ennek eredményeképpen

  • a kivitelező az Euroaszfalt – Közgép - West Hungária Bau Konzorcium;

  • a mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységet az OVIBER-FŐBER Konzorcium;

  • a projektmenedzseri feladatokat a Forrás Unió Kft. látja el.

Az egyes szerződések megtekintetők itt:

http://nagyszentjanos.nyugathir.hu/content/dokumentumok

A projekt ünnepélyes megnyitójára 2012. január 31-én került sor Nagyszentjánoson. Ezt követően a lakosság széleskörű tájékoztatása céljából mindkét településen lakossági tájékoztató fórumokat rendeztek, ahol a lakosság megismerhette a csatornázást kivitelezőket és a munkák megvalósításában résztvevő többi szervezetet. A fórumokon felmerült kérdések és válaszok http://nagyszentjanos.nyugathir.hu honlap GYIK (gyakran ismételt kérdések) rovatában is megjelentek, Friderics Cecília polgármester összefoglalója pedig a www.nagyszentjanos.hu - n lett közzétéve.

(http://www.nagyszentjanos.hu//post/show/352-csatorna&Itemid=110)

A lakosok ügyintézését segítendő Nagyszentjánoson projektirodát nyílt, ahol a vezetékes telefonról ingyenesen hívható 06-80-205-221 telefonszámon ügyintéző állt rendelkezésre.

Kivitelezés

2012. március 19-én a Hunyadi János utcában elkezdődött a csatornaépítés. A kivitelezők folyamatosan haladtak tovább a községben, mindenki előre tájékoztatást kapott az utcájában történő beruházásról. A lakókat a kivitelező egyenként felkereste és együtt beszélték meg, hol legyen a tisztító akna.

A beruházás keretében gravitációs belterületi szennyvízelvezetés és a győri-likócsi komposztáló telepen keresztül a győr-bácsai szennyvíztisztító telepre történő átvezetés valósult meg. Több mint 70 kilométeres csatornahálózat épült átemelőkkel.

Az építési munkákat a vártnál korábban sikerült befejezni, így 2013. február 11-én megkezdődött a beruházás próbaüzeme, mely 6 hónapon át tartott. A próbaüzemet a leendő üzemeltető, a Pannon-Víz Zrt. folytatta le. A rendszer sikeresen vizsgázott, megfelelően működik. A próbaüzem, mely alatt a lakosság ingyenesen használhatta a szennyvízcsatornát, sikeres volt, ennek eredményeképpen 2013. augusztus 12. napján, hétfőn lezárult. A hálózatot a továbbiakban a Pannon-Víz Zrt. fogja üzemeltetni.

A szennyvíz-csatorna építés utáni helyreállítási munkálatokat a kivitelező továbbra is folyamatosan végzi, erre vonatkozóan a Vállalkozó garancia kötelezettségének időtartama 5 év.

Tudnivalók a csatornahálózatra rákötni szándékozók számára

Ezúton kérjük ismételten Nagyszentjános lakosságát, hogy mihamarabb kössék be ingatlanuk szennyvízelvezetését az új csatornahálózatba.

Akinek az ingatlana mellett közterületi szennyvízcsatorna-hálózat rendelkezésre áll, annak üzembe helyezésétől számított 1 éven belül köteles rákötni, erre a járási hivatal kötelezheti az ingatlan használóját.

Mentesül a rákötési kötelezettség alól, aki a szennyvizet jogszerűen a talajban helyezi el, például vízjogi engedélyben meghatározottak szerint szikkasztja vagy egyedi zárt tározót használ, de mivel ez talajterheléssel jár, talajterhelési díjat köteles fizetni. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. A talajterhelési díj mértéke Nagyszentjános, mint a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny település esetében 1800 vagy 2400 Ft a használt víz m3-e után attól függően, hogy helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá tartozó talajterhelés, azaz jegyzői engedélyhez kötött, vagy vízjogi engedély hatálya alá tartozó talajterhelés valósul meg.

A háztartások házi bekötésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

Az ingatlanon belül építendő csatorna (ún. házi szennyvízhálózat) kivitelezési költsége a tulajdonost terheli.

A szennyvíz rákötést a fogyasztónak (tulajdonosnak, használónak, bérlőnek) az üzemeltető Pannon-Víz Zrt. felé be kell jelentenie hétköznapokon 8.00-14.00 között a 96/522-659-es telefonszámon.

Az üzemeltető a fogyasztóval egyeztetett időpontban helyszíni szemlét tart, meggyőződik csatornahasználat közben a kivitelező által épített csatornabekötés szakszerűségéről. A szemle díjtalan.

A házi csatorna kiépítésénél célszerű az épület azon pontjától indulni, ahol a lakóház belső lefolyó csöve kilép az épület falsíkjából (ez az ún. kitörési pont). Innen a kivitelező által elhelyezett házi tisztítóidomig célszerű a legrövidebb úton (legkevesebb iránytöréssel) lefektetni a házi csatornát.

A bekötőcsatorna javasolt lejtése legalább 1%, azaz folyóméterenként 1cm, maximum 15%.

A gravitációs szennyvízcsatornázással az épületek térszint (utcaszint) feletti helyiségeinek szennyvízelvezetése oldható meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a térszint alatti helyiségek (pince) csatornázása fokozott elöntési veszéllyel jár. A kellő biztonságot adó megoldás beépítése és üzemeltetése az ingatlantulajdonos feladata és felelőssége. Az üzemeltető az ilyen mélyen fekvő helyiségek szennyvízelöntéséből származó károkért nem vállal felelősséget.

A csatornabekötés megépítésekor a korábban használt házi szennyvízkezelő rendszert (emésztőgödör) a házi csatornahálózatból ki kell iktatni.

Tudnivalók a csatornahálózatot használók számára:

A Pannon-Víz Zrt. munkatársai minden azon fogyasztónál végeznek vízóraleolvasást, és küldik a szerződést, akik a rákötést a Pannon-Víz részére bejelentették, a csatornahasználatról a társaságnak tudomása van. A leolvasott vízóraállás után a szennyvízelvezetés díját a fogyasztónak kell megtérítenie, mely 349,7 Ft/m3 + áfa (www.pannon-viz.hu). A csatornahasználati díj a vízórán átfolyt vízmennyiség alapján kerül kiszámlázásra.

A Viziközmű Társulat ellenőrzést fog tartani Pannon-Víz Zrt.-vel együtt, hogy minden rákötést elvégzett lakóingatlan megkötötte-e a szerződését a szolgáltatóval. Nem állhat elő az a helyzet, hogy a rákötés megtörtént, a szerződéskötés pedig elmaradt. A bejelentést elmulasztókkal szemben hatósági eljárás indul.

A településen elválasztott rendszerű csatornahálózat került kiépítésre, ezért csapadékvizet, belvizet, talajvizet a szennyvízcsatornába bevezetni szigorúan tilos, a rendszer kapacitása nem teszi lehetővé.

Kérjük, a csatorna problémamentes használata érdekében olvassa el figyelmesen a Csatornahasználati Illemtant! (elolvasható itt: http://www.pannon-viz.hu/data/files/cshi.pdf)

Sajtómegjelenések a csatornázással kapcsolatban:

Kisalföld.hu - Tizenhét éve várt csatornázás

Győrplusz.hu - Kiépítik a szennyvízcsatorna-rendszert a Győr közeli Gönyűn és Nagyszentjánoson

mno.hu - 70 kilóméteres csatornahálózatot építenek

Oxigén Média - Kiépítik a szennyvízcsatorna-rendszert Gönyűn és Nagyszentjánoson

Kék duna.hu - Kiépítik a szennyvízcsatorna-rendszert Gönyűn és Nagyszentjánoson

Nagyszentjánosi Hírújság - Megkezdődtek a munkák

Gönyűi Hírek - Szennyvízcsatorna-építés, Közvéleménykutatásról

Nyugat Hírmondó - Négy faluban is csatornáznak

Nagyszentjánosi Hírújság - Közvéleménykutatásról

Nyugat Hírmondó 2. szám - Útépítések, csatornázás, munkahelyteremtés

Pannon-Víz honlapja: http://www.pannon-viz.hu/index.php?hlid=484