Határozatok tára 2014

 

1/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 4-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1.  A napirendi pontok elfogadása 

     Előadó: Friderics Cecília polgármester

2.  Tájékoztató vagyonnyilatkozatok kezeléséről

     Előadó: Tóthné Varga Brigitta bizottsági elnök

3.  A KLIK által átvett peres ügy megtárgyalása (zárt)   

     Előadó: Friderics Cecília polgármester

4.  Tájékoztató a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

5.   Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról    

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

6.   A Tarka Lepke Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadása    

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

      Meghívott: Bedi Ferencné megbízott óvodavezető

7.   A Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása

      Előadó: Eszterbauer Erzsébet jegyző

8.    A Bakony-ér Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2014. évi költségvetésének ügye  

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

       Meghívott: Kocsisné Gerencsér Ildikó intézményvezető

9.    A Bakony-ér Többcélú Társulás 2014. évi költségvetésének ügye  

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

       Meghívott: Kocsisné Gerencsér Ildikó intézményvezető

10.  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása  

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

11.  Beszámoló a Nagyszentjános Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évben végzett         

       munkájáról

       Előadó: Eszterbauer Erzsébet jegyző

12.  Az Önkormányzat éves munkatervének elfogadása    

       Előadó: Eszterbauer Erzsébet jegyző

13.  Dr. Pónya Zoltán ügyvéd felhatalmazása  

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

14.  Az Önkormányzat éves rendezvény naptárának elfogadása

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

15   Az Önkormányzat köztisztaságról szóló rendeletének felülvizsgálata  

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

16.  A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet felülvizsgálata

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

17.  A talajterhelési rendelet megalkotása

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

18.  A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

19.  Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány véleményezése 

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

20.  Területfejlesztési OP, egyéb ágazati Operatív Programhoz kapcsolódó nagyszentjánosi   

       programjavaslatok

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

21.  Csoma Norbertné és Kalkóczka Kinga kérelme    

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

22.  Egyebek

23.  A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása    

       Előadó: Eszterbauer Erzsébet jegyző 

24.  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

25.  Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (zárt)   

       Előadó: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

2/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének a vagyonnyilatkozatok kezeléséről készült tájékoztatását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester    

 

3/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK által átvett peres ügy aktuális kérdéseit az Önkormányzat gazdasági érdekeire hivatkozással zárt ülésen tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester     

 

4/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Tamásné (Győr, Ősi út 14.) munkaügyi perében hozott ítélet alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Budapest, Nádor u. 32.) által indított fizetési meghagyásban lévő 887.705 Ft-os követelést és 54.816 Ft-os eljárási költséget részben sem kívánja átvállalni, hivatkozva az Önkormányzat gazdasági érdekére és jogi helyzetére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntést az ügymenetben érvényesítse.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

 

5/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (Budapest, Nádor u. 32.) a Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Nagyszentjános, Árpád u. 11/A) épületének 2013. évi vagyonbiztosítási díját, bruttó 186.000 Ft megtérítését kéri.    

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Győri Tankerület igazgatójának értesítéséről gondoskodjon.   

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Friderics Cecília polgármester     

 

6/2014. (II. 4.) Kt. határozat   

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról szóló tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

 

7/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

8/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda (Nagyszentjános, József Attila u. 6.) 2014. évi költségvetését 35.050 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

9/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 41.052 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester  

 

10/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Bakony-ér Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2014. évi költségvetésének 24.493 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel történő elfogadásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

11/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Bakony-ér Társulás 2014. évi költségvetésének 1.666 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel történő elfogadásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

12/2014. (II. 4.) Kt. határozat      

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kránicz János alpolgármester részére 2014. január 1. napjától havi bruttó 15.000 Ft tiszteletdíjat állapít meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tiszteletdíj rendszeres kifizetéséről gondoskodjon.   

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

 

13/2014. (II. 4.) Kt. határozat   

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Friderics Cecília polgármester részére 2014. január 1. napjától havi bruttó 425.150 Ft illetményt állapít meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a munkajogi irat elkészíttetésről gondoskodjon.   

Határidő: 2014. március 1.

Felelős: Kránicz János alpolgármester

 

14/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évben végzett munkájáról készült beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Eszterbauer Erzsébet jegyző  

 

15/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi munkatevét a jegyzőkönyv mellékletében lévő tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az éves munkaterv végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

16/2014. (II. 4.) Kt. határozat  

 Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság előtt folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot Községek Önkormányzata ellen a Győri Nagytérség Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított perben) az eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökének értesítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2014. február 20.

Felelős: Friderics Cecília polgármester         

 

17/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat rendezvénytervét a jegyzőkönyv mellékletében lévő tartalommal fogadja el:  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvények előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Friderics Cecília polgármester  

 

18/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeleteket 2014. május 31-ig felülvizsgálja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőnőt, hogy a rendeletek felülvizsgálatának elkészítéséről gondoskodjon.     

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Eszterbauer Erzsébet jegyző

19/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeleteket 2014. május 31-ig felülvizsgálja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőnőt, hogy a rendeletek felülvizsgálatának elkészítéséről gondoskodjon.     

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Eszterbauer Erzsébet jegyző

20/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulással (Győr, Baross Gábor út 61-63.) a 21/2013. (VI. 3.) tanácshatározatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökének értesítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: Friderics Cecília polgármester      

 

21/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós – Rajka útvonalon tervezett nemzetközi kerékpárút megépítése érdekében készült megvalósíthatósági tanulmányt megismerte és az abban foglaltakkal egyetért, a további tervekről folyamatos értesítést kér.          

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: 2014. március 1.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

 

22/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 217/2013. (XII. 16.) Kt. határozat az alábbiak szerint módosítja: 

„Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjános TOP 2014 – 2020 tervezéséhez készült munkaanyagot az ismertetett kiegészítésekkel együtt elfogadja az előterjesztett formában.”

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

23/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csoma Norbertné (Nagyszentjános, Radnóti u. 64.) és Kalkóczka Kinga (Komárom, Mártírok u. 72. 4/2.) szám alatti lakosok, a Tarka Lepke Óvoda közalkalmazottai részére személyenként 48.000 Ft összegben, azaz összesen 96.000 Ft összegben Erzsébet utalványt biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettek értesítéséről, az étkezési utalványok beszerzéséről és átadásáról gondoskodjon.     

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

 

24/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos mellett működő asszisztens munkakörének betöltését zárt ülésen tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester          

25/2014. (II. 4.) Kt. határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Ildikó (Nagyszentjános, Attila u. 8/A) asszisztens asszonyt 2014. február 24. napjától közalkalmazott státuszban asszisztensként 214.000 Ft-os havi bruttó illetménnyel alkalmazza a Nagyszentjános községben a háziorvosi rendelőben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaügyi iratok elkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Friderics Cecília polgármester     

 

 

26/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kőszegi Ingrid (Nagyszentjános, Virág köz 19.) szám alatti lakos fuvolatanulmányait személyenként 3.000 Ft-tal, összesen 21.000 Ft-tal támogatja a polgármesteri illetmény, illetve képviselői tiszteletdíj terhére.    

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező értesítéséről és az összeg átadásáról gondoskodjon.  

Határidő: 2014. március 1.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

27/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonia Kincse Leader Egyesületben (Győrszemere, Fő u. 20.) a 2014 – 2020. közötti programozási időszakra vonatkozóan megerősíti az együttműködési és részvételi szándékát, a tagsági jogviszonyát továbbra is fenn kívánja tartani.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egyesület elnökének értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

28/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyszentjános Sakkcsapatának a 2014. február 22-én tartandó Nagyszentjánosi Farsangi Sakkverseny rendezvényre 20.000 Ft-os támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Civil Alap terhére.         

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Bogdán László kérelmező értesítéséről, és az összeg kifizetéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2014. február 28.        

Felelős: Friderics Cecília polgármester

29/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyszentjános településen település szinten a helyi szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának az alábbi lakosokat választja meg:

 • Kócs Györgyné (Nagyszentjános, Erdősor u. 24.)
 • Fajkusz Józsefné (Nagyszentjános, Attila u. 14.)
 • Szabó Attila (Nagyszentjános, Fő u. 63.)
 • Bokréta Jánosné (Nagyszentjános, József Attila u. 1.)
 • Szabó László (Nagyszentjános, Erdősor u. 46.)
 • Bóka Bálintné (Nagyszentjános, Virágköz 4.)
 • Schauer Imre (Nagyszentjános, Sport u. 29.)
 • Puskás József Róbertné (Nagyszentjános, Hunyadi u. 1/A)
 • Talabér Lajosné (Nagyszentjános, Attila u. 17.)
 • Körmendi Gyuláné (Nagyszentjános, Erdősor 38.)
 • Szabó Sándor (Nagyszentjános,  József Attila 28/A)
 • Csepi Lajosné (Nagyszentjános, Attila u. 3.)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintettek értesítéséről gondoskodjon.   

Határidő: 2014. március 5.

Felelős: Eszterbauer Erzsébet jegyző

30/2014. (II. 4.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

31/2014. (II. 4.) Kt. határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

32/2014. (III. 26.) Kt. határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. március 26-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1.   A napirendi pontok elfogadása 

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

2.   A háziorvosi ellátás aktuális kérdései  

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

      Meghívott: Dr. Hahn Mária háziorvos 

3.   Tájékoztató a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról  

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

4.   A Tarka Lepke Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása      

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

      Meghívott: Bedi Ferencné megbízott óvodavezető

5.   Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

6.   A Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési

      Szabályzatának elfogadása   

      Előadó: Eszterbauer Erzsébet jegyző

7.   Az Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 

      Előadó: Eszterbauer Erzsébet jegyző

8.   Az Önkormányzat településfejlesztési tevének elfogadása

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

9.   A Győri Többcélú Kistérségi Társulás tagdíjának megállapítása

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

10. Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött

      háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletének

      véleményezése

      Előadó: Eszterbauer Erzsébet jegyző

11. A Felnőttek a Gyermekekért Alapítvány kérelme 

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

12. Helyi védelem alá helyezés ügye

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

13. A Pannon-Víz Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés

      módosítása

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

14. A Fürge Róka Családi Napközi működésének aktuális kérdései  

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

15. Egyebek

16. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

      Előadó: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

33/2014. (III. 26.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Ildikó (Nagyszentjános, Attila u. 8/A) képviselőt a 2014. március 26-i testületi ülés 2. napirendi pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére figyelemmel a döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester    

   

34/2014. (III. 26.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ellátás aktuális kérdéseit állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalására hivatkozással zárt ülésen tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester 

    

35/2014. (III. 26.) Kt. határozat    

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról szóló tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Friderics Cecília polgármester

36/2014. (III. 26.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda nyári zárva tartását 2014. július 25. és 2014. augusztus 24. között, az óvodai beíratás időpontját 2014. április 22. és április 23. napján 8.00 – 16.00 óra között határozza meg.    

A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a nyári zárva tartás és a beíratás megszervezéséről, a szülők tájékoztatásáról gondoskodjon.       

Határidő: 2014. augusztus 24.

Felelős: Bedi Ferencné megbízott óvodavezető

37/2014. (III. 26.) Kt. határozat

  Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv mellékletében lévő tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal

Felelős: Eszterbauer Erzsébet jegyző    

 

38/2014. (III. 26.) Kt. határozat 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a 2014. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel hagyja jóvá.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Terv nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.     

Határidő: 2014. április 1.

Felelős: Friderics Cecília polgármester    

 

 

39/2014. (III. 26.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eszterházy Móric” Településfejlesztési Koncepció, Nagyszentjános 2014-2020 c. dokumentum első olvasatát, illetve két olvasatban történő tárgyalását elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy am Koncepció második olvasatát a helyi nyilvánosságra hozatalát és az egyeztetést követően terjessze elő

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

 

 

40/2014. (III. 26.) Kt. határozat 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Győr, Baross Gábor út 61-63.) által megállapított Nagyszentjános településre 2014. évben számított 74.600 Ft összegű tagdíjat jóváhagyja az Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.     

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökének értesítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2014. április 10. 

Felelős: Friderics Cecília polgármester      

 

 

41/2014. (III. 26.) Kt. határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi Társulással (Győr, Baross Gábor út 61-63.) a 30/2013. (XII. 19.) tanácshatározatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökének értesítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2014. április 10. 

Felelős: Friderics Cecília polgármester      

 

 

42/2014. (III. 26.) Kt. határozat 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletének véleményezési eljárásában a tervezet ellen kifogást nem emel, észrevételt nem tesz.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Gönyű község polgármesterének értesítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2014. április 20.

Felelős: Friderics Cecília polgármester 

43/2014. (III. 26.) Kt. határozat 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felnőttek a Gyermekekért Alapítványnak (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) 200.000 Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2104. évi költségvetésében a Civil Alap terhére a helyi általános iskola történetét összefoglaló kiadvány megjelentetése céljából.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kuratórium elnökének értesítéséről, és az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

44/2014. (III. 26.) Kt. határozat 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november 18-án megkötött Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pannon-Víz” Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt-vel (székhelye: 9025 Győr, Országút u. 4., adószáma: 11401429-2-08, bankszámlaszám: 11737007-20702876, képviseli: Tőke László elnök-vezérigazgató) vagyonkezelési szerződés módosításának tervezetét megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési átruházásáról szóló megállapodás aláírására. 

Határidő: 2014. április 10.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

 

   

45/2014. (III. 26.) Kt. határozat 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen Érted Nagyszentjános Közhasznú Egyesületnek (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) a 2014 áprilisában tartandó Nyusziváró Gyermekrendezvényre 50.000 Ft-os támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Civil Alap terhére.         

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Hegedűs József kérelmező értesítéséről, és az összeg kifizetéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2014. április 20.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

46/2014. (III. 26.) Kt. határozat 

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyszentjános Sakkcsapatának a 2014. február 22-én tartandó Nagyszentjánosi Farsangi Sakkverseny