1/2013. (I.31.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános Iskola ingatlanát és ingóságait jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalmú szerződésben foglaltak szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe adja.

Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

2/2013. (I.31.) határozat

1. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel támogatja annak megvalósítását, hogy a jövőben a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által alapított nonprofit gazdasági társaság végezze a hulladékgazdálkodási feladatellátást.

2. A Képviselő-testület a nonprofit gazdasági társaság alapításához és működésének elindításához szükséges feltételek biztosításában részt vállal, a szükséges testületi döntések meghozatalát 15 napon belül vállalja.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsát tájékoztassa.

 

Felelős: Friderics Cecília  polgármester

Határidő: 2013. január 31.

 

3/2013. (I.31.) határozat

1./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagyszentjános, közoktatási intézmények  „A nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Tarka Lepke Óvoda energiahatékonyságának komplex fejlesztése” című, a nagyszentjánosi ingatlan-nyilvántartásban 29 hrsz-ú ingatlanon, a lakcímnyilvántartás szerint természetben  Nagyszentjános, Árpád út 11. szám alatt illetve József Attila 6. szám alatt nyilvántartott ingatlanon (általános iskola és óvoda) megvalósítandó projektnek a  „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” c., KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati kiírásra történő benyújtásával.

2./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási konstrukcióra benyújtandó pályázat aláírására, benyújtására, a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok kiadására.

3./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy „A nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Tarka Lepke Óvoda energiahatékonyságának komplex fejlesztése” című pályázat nyertessége esetén a bruttó 114.608.236 Ft elszámolható költségű projekthez szükséges 17.191.235 Ft pályázati saját erőt 85%-os támogatási intenzitás mellett saját forrásként a 2013-2014. évi költségvetések terhére biztosítja és költségvetésében elkülöníti.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 1-2. pont tekintetében azonnal,

a 3. pont tekintetében a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően a 2013. és 2014. évben a költségvetési rendelet összeállítása.

4/2013. (I.31.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi Műszaki Gazdasági Tanácsadó és Szervező Kft.-vel  2011. május 12-én a KEOP-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázatkészítési feladatok ellátása és a pályázathoz mellékelendő megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyában létrejött megbízási szerződés módosításának tervezetét megismerte, és azzal egyetért.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal aláírja.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2013. február 15.

 

5/2013. (I.31.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyszentjános Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

6/2013. (I.31.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyszentjános Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét  a 4. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

7/2013. (I.31.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyszentjánosi ingatlan-nyilvántartásban 04/12 hrsz-on nyilvántartott ingatlan belterületi csapadékvíz elvezető árok létesítése céljából történő használatára vonatkozó területhasználati szerződést az 5. számú melléklet szerinti tartalommal megismerte, annak tartalmával egyetért, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

9/2013.(II.11.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az együttes ülés ügyrendi szabályairól az alábbi határozatot hozza:

- Az együttes testületi ülést megnyitják Nagyszentjános, Pér, Mezőörs majd Rétalap  polgármestere (napirendi javaslat szavazásra bocsátása)

- az együttes ülésen valamennyi képviselő-testület tagjai tanácskozási joggal vesznek részt egymás ülésein;

- kérdések, hozzászólások a jelentkezések sorrendjében történhetnek;

- az ülésen saját ülésvezetői jogkörében a polgármester saját képviselő-testületének tagjai hozzászólását korlátozhatja, illetve saját önkormányzatának SzMSz-ét alkalmazza képviselő-testülete vonatkozásában;

- adott napirendi pont vitájának lezárását követően először Nagyszentjános község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd rendel el róla szavazást, s állapítja meg a szavazás eredményét és hirdeti ki az elfogadott határozatot; ezt követően  kerül sor – érintettsége esetén - Pér, Mezőörs, majd Rétalap Község Önkormányzati Képviselő-testületének döntéshozatali eljárására a saját SzMSz-ében foglaltak szerint;

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttes ülés levezetése során az önkormányzat SzMSz-e mellett a fenti határozatot vegye figyelembe.

 

Felelős:  Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

10/2013.(II.11.) határozat

 

1./ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013. február 28-ai hatállyal a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzőségét megszünteti.

 

2./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzőségének Megszüntető Okiratát – az 1. számú melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

 

3./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megszüntető Okiratot aláírja.

 

4./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy az 1. pontban hozott döntésről a határozatot és a megszüntető okiratot a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága részére az elfogadását követő 8 napon belül a törzskönyvi nyilvántartásból történő törlés iránti eljárás kezdeményezése céljából küldje meg.

Felelős: Friderics Cecília polgármester - 3. pont vonatkozásában

dr. Slánicz Katalin körjegyző – 4. pont vonatkozásában

                        Határidő: értelemszerűen

 

 

11/2013.(II.11.) határozat

 

1./ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013. március 1-jétől Rétalap Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hoz létre.

 

2./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltakat megismerte és azt - a 4. számú melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.

 

3./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást aláírja.

 

Felelős:   Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

12/2013.(II.11.) határozat

 

1./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát – a 6. számú melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

 

2./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát aláírja.

 

3./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hozott döntésről a határozatot és az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága részére az elfogadását követő 8 napon belül törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.

 

Felelős: Herold Ádám polgármester - 2. pont vonatkozásában

dr. Slánicz Katalin körjegyző – 3. pont vonatkozásában

                        Határidő: értelemszerűen

 

13/2013. (II.11.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyszentjános Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése” tárgyú előterjesztést első olvasatban.

1.    A Képviselő–testület elrendeli az Önkormányzat és intézményei elemi költségvetésének 2012. február 25-ig történő véglegesítését.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülésen elhangzott módosításokat is beépítve készítse elő a 2013. évi költségvetésre vonatkozó rendelet-tervezetet és a következő testületi ülésre nyújtsa be.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: a 2. pont tekintetében 2013. március 15.

 

14/2013. (II.11.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2013. január 31. napján elfogadott, jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező módosítását és az abban foglaltakkal egyetért.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

15/2013. (II.11.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Benkó Józsefné Nagyszentjános, József Attila u. 71. szám alatti lakos kérelmére a 306 hrsz-ú ingatlan megosztásához és a csatolt vázrajz szerinti telekalakításhoz útkezelői hozzájárulását az alábbi feltétellel adja meg:

Kérelmező köteles saját költségére gondoskodni a 307 hrsz-ú helyi önkormányzati közút területének a telekalakítási vázrajz szerinti 6 m2 kiterjedésű területrésszel történő növeléséről, a tulajdonváltozáshoz szükséges okiratok elkészíttetéséről.

Képviselő- testület felkéri az aljegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

 

Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző

Határidő: 2013. február 25.

 

16/2013. (II.11.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzési tervben foglaltakkal összhangban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0005 számú, „Környezettudatosság erősítése és a porterhelés csökkentése Nagyszentjánoson közterület természetbarát megújításával” című projekt beruházási feladatainak elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást indít, melynek becsült értéke 17 793 810 Ft.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás során a Közbeszerzési Szabályzat keretei között az ajánlatkérő nevében eljárjon.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: folyamatosan

 

17/2013. (II.11.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzési tervben foglaltakkal összhangban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a „Nagyszentjános, belvíz-veszélyes területek csapadék-víz elvezetése” NyDOP-4.1.1/B-11-2011-0009. Kivitelezői tender tárgyában közbeszerzési eljárást indít, melynek becsült értéke 78 192 007 Ft.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás során a Közbeszerzési Szabályzat keretei között az ajánlatkérő nevében eljárjon.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: folyamatosan

 

18/2013. (II.11.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Produktum Grafika Bt.-vel a www.nagyszentjanos.hu községi honlap üzemeltetésére kötött vállalkozási szerződést 3 hónapos felmondási idővel felmondja.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2013. február 15.

 

19/2013. (II.11.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri - képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére

a)    a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 5. osztályának erdei iskolájának, továbbá a győrújbaráti gyermektábor költségeihez való hozzájárulásként 200.000 Ft,

b)    a szarvaskendi böllérfesztivál részvételi költségeinek finanszírozására 128.000,- Ft forint kifizetését rendeli el.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2013. február 28.

 

20/2013. (III.12.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

21/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény költségvetését a 4. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Kocsisné Gerencsér Ildikó intézményvezető

Határidő: folyamatos

 

22/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény Fürge Róka Családi Napközi szakmai programjának módosítását az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Kocsisné Gerencsér Ildikó intézményvezető

Határidő: folyamatos

 

23/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyszentjános Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét megtárgyalta és a 8. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: folyamatos

 

24/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat jelen jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képező 2013. évi munkatervét elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy annak honlapon történő közzétételéről gondoskodjék.

Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

Határidő: azonnal

 

25/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képező 2013. évi rendezvénytervet jóváhagyja. Felkéri a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, hogy az abban foglaltak végrehajtását koordinálja, illetve a község lakosságának megfelelő tájékoztatásáról gondoskodjék.

 

Felelős: Balázs Ildikó bizottsági elnök

Határidő: folyamatosan

 

26/2013. (III.12.) határozat

 

1./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az NYDOP-4.1.1/B/11-2011-0009 azonosítószámú projekt kedvezményezettje, rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges 10%-os önerővel, azaz a szükséges 10 105 407 Ft-al, amely a projekt korrigált elszámolható összköltségének – 101 054 071 Ft-nak, 90 %-os támogatási intenzitással számítva – a saját forrás igénye.

 

2./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik a megvalósítást követően szükséges fenntartáshoz szükséges forrással, ill. az éves költségvetés tervezésekor legalább 2020. január 31-ig, a kiadások között szerepelteti a fenntartás költségét.

 

3./ Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Nagyszentjános 04/5 hrsz-ú külterületi ingatlanra vonatkozó területhasználati szerződés tervezetét és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal illetve az éves költségvetés tervezésekor

 

27/2013. (III.12.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sporttelephely felújítási program keretében benyújtott pályázat finanszírozására a 12. számú mellékletet képező pénzeszköz- átadási szerződésben foglaltak szerint forrást biztosít a költségvetés működési tartaléka terhére. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

28/2013. (III.12.) határozat

1. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyszentjános 501 hrsz-ú, kivett közterület művelési ágú, 2638 m2 nagyságú, Nagyszentjános Község Önkormányzatának tulajdonát képező terület művelési ágát - a jelenlegi használat szerint – kivett beépítetlen területté kívánja átminősíteni.

2. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az átminősítési eljárás megindítására.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2013. április 30.

 

29/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösen érted Nagyszentjános Egyesület pályázó részére a „Nyusziváró délután” finanszírozására  az ún. Civil Alap terhére 108.000 Ft támogatást ítél meg.

 

Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

Határidő: 2013. március 22.

 

30/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2013. április 1-től mindaddig, míg a háziorvosi ellátás helyettesítés útján valósul meg, az Árnika Med Kft. az eddig fizetett közüzemi díjaknak a 3/5-ét fizesse ki a bérbeadó felé.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2013. március 31.

 

31/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gönyű és Nagyszentjános községek teljes közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi körzetben a fogorvosi alapellátás biztosításához szükséges, Egészségügyi Alapból nem finanszírozott fejlesztéseihez a konkrét fejlesztési igények ismeretében járul hozzá. 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2013. március 31.

 

32/2013. (III.12.) határozat

 

1.) Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Győri Többcélú Kistérségi Társulásban fennálló tagsági jogviszonya fenntartásával 2013. június 30-a után is.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

33/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri - képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére

a)    „Az idegrendszer fejlődése és a mozgásfejlődés kapcsolata” témában Écsiné Dobai Ágnes mozgásterapeuta által tartandó előadás költségeihez való hozzájárulásként 15.000 Ft,

b)    a 10 éves Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület jubileumi ünnepi vacsorája költségeihez való hozzájárulásként 50.000,- Ft forint kifizetését rendeli el.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2013. március 31.

 

34/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás hatékonyabb finanszírozása érdekében felhatalmazza a polgármestert a 13. számú mellékletet képező teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés és a 14. számú mellékletet képező közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2013. március 31.

 

35/2013. (III.12.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő–ipari közszolgáltatást az annak biztosítására köteles Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától nem kívánja átvállalni. Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát tájékoztassa.

Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin

Határidő: 2013. március 31.  

36/2013. (IV.23.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda óvodavezetői álláshelyére szóló pályázati kiírást – a 3. számú melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

37/2013. (IV.23.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda  feladatellátása folyamatosságának biztonságos megszervezése érdekében 2013. április 24-i hatállyal az intézményvezetői munkakörre kiírt pályázati eljárás eredményes befejezéséig Bedi Ferencnét megbízza a Tarka Lepke Óvoda intézményvezetői feladatainak teljes körű ellátásával.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

38/2013. (IV.23.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjául Boros Sándort, elnökéül Tóthné Varga Brigittát választja.

 

39/2013. (IV.23.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező 2012. évi költségvetési beszámolót jóváhagyja.

 

40/2013. (IV.23.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját – jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerint elfogadja.

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a koncepcióban meghatározott irányelveket figyelembe véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester, Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

Határidő: folyamatos a 2014. évi költségvetés készítése során

 

41/2013. (IV.23.) határozat