Az ügytípus megnevezése:

 Telekadó

Eljáró ügyintéző:

Adóügyi előadó

Illetékességi terület:

Nagyszentjános Község közigazgatási területe

Eljárási illeték:

Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Kitöltött bevallási nyomtatvány, tulajdoni lap másolat, adásvételi szerződés.

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5.§ (2) bekezdése értemében adóügyekben nem kell alkalmazni a Ket. 36. § (2)-(4) bekezdését, vagyis a kivetéssel, bevallás alapján megállapítandó helyi adók ügyében a bevallási nyomtatványon kért adatokat továbbra is az adóalanynak kell ki megadni, illetőleg adatot szolgáltatni.

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az eljárás az ügyfél bejelentkezésével, bevallásával indul.

Vonatkozó jogszabályok:

-       a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

-       az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény

-       Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton.

Bejelentkezés: az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül.

A továbbiakban az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről az arra okot adó körülmény bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Fizetési időpontok:

Az adóévi adót két egyenlő részletben

Első esetben: az önkormányzati adóhatóság határozatának jogerőre emelkedését követő 15 napon belül

Egyébként:

I.  félév:            március 15-ig,

II. félév             szeptember 15-ig

Ameddig az adóhatóság új határozatot nem ad ki, addig az adóévben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig a korábban kiadott határozat szerinti adót kell két részletben megfizetni.

Bankszámlaszám: 63200126-11056658

Az adókötelezettség kiterjed Nagyszentjános Község közigazgatási területén található valamennyi belterületi telekre.

Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

Az adókötelezettség kezdő időpontja:

a) belterületi, aranykorona-értékkel nyilvántartott telek esetében a telek tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését és/vagy a művelési ág törlését követő év első napja,

b) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napja.

(2) Az adókötelezettség

a) belterületi telek esetében a telek művelési ágba sorolása és/vagy tényleges mezőgazdasági művelésének megkezdése évének utolsó napján szűnik meg,

c) a telek épülettel, magánszemély esetén építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező - (1)-(2) bekezdésben nem említett - változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

 

Az adó alanya

Az adó alanya az a magánszemély, aki az év (adóév) első napján a telek tulajdonosa, vagy bérleti jogviszony esetén az ingatlan bérlője. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a lakóingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult magánszemély az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja az adóalany.

Az adó mértéke

40 Ft/m2. Az adót az önkormányzati adóhatóság határozattal (kivetéssel) állapítja meg.

Adómentesség

Mentes az adó alól:

a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,

c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.

Az Önkormányzati rendelet értelmében továbbá:

a) a magánszemély tulajdonában álló telek, amelyen építmény áll;

b) a magánszemély tulajdonában álló telek, melyre vonatkozóan az adóalany részére jogerős építési engedély került kiadásra, az engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 évig.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Telekadó bevallás nyomtatványa

 

Kitöltési útmutatók

a bevallás mellékletét képezi

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.