1/2012. (I.26.) határozat

Nagyszentjános Község Képviselő-testülete intézményei  - a Polgármesteri Hivatal, a Tarka Lepke Óvoda és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola - részére az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél, az OTP Bank Nyrt.-nél önálló fizetési számla nyitását rendeli el.

Felkéri a polgármestert, hogy a számlanyitáshoz a Tarka Lepke Óvoda és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola részére a Magyar Államkincstár útján önálló adószámot kérjen.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő:

  1. a Polgármesteri Hivatal számlanyitására, továbbá az oktatási intézmények  részére adószám kérésére: 2012. január 31.
  2. az oktatási intézmények  számlanyitására: 2012. március 31.

 

2/2012 (II.3.) határozat

 

Visszavonva a 33/2012 (IV.12.) határozattal.


3/2012.(II.9.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező 2012. évi munkatervét elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy annak honlapon történő közzétételéről gondoskodjék.

 

Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

Határidő: azonnal

 

4/2012.(II.9.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező 2012. évi rendezvénytervet jóváhagyja. Felkéri a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy az abban foglaltak végrehajtását koordinálja.

 

Felelős: Balázs Ildikó bizottsági elnök

Határidő: folyamatosan

 

6/2012.(II.9.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyszentjános Települési Esélyegyenlőségi Programját a jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

7/2012.(II.9.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyszentjános közoktatási esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálatát a jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

8/2012.(II.9.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagyszentjános Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése” tárgyú előterjesztést első olvasatban.

  1. A Képviselő–testület elrendeli az Önkormányzat és intézményei elemi költségvetésének 2012. február 20-ig történő véglegesítését.
  2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ülésen elhangzott módosításokat is beépítve készítse elő a 2012. évi költségvetésre vonatkozó rendelet-tervezetet és a következő testületi ülésre nyújtsa be.

 

Felelős:         Friderics Cecília polgármester

Határidő:      a 2. pont tekintetében 2012. március 29.

 

9/2012.(II.9.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunakiliti Község Önkormányzata által megvásárlásra felajánlott 30.010.000 Ft névértékű és Dunasziget Község Önkormányzata által megvásárlásra felajánlott 12.820.000 Ft névértékű törzsrészvénnyel kapcsolatban elővásárlási jogát gyakorolni nem kívánja. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Pannon-Víz Zrt.-t tájékoztassa.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2012. március 15.

 

10/2012.(II.9.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában meghatározott önrészt meghaladó önrész megfizetésének átengedéséről szóló, jelen jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képező Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tudomásul vételével kötendő megállapodást aláírja.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2012. március 31.

 

11/2012.(II.9.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyszentjánosi 101/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában zárt ülést rendel el, tekintve, hogy a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

14/2012.(II.29.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az együttes ülés ügyrendi szabályairól az alábbi határozatot hozza:

- Az együttes testületi ülést megnyitják Pér, majd Nagyszentjános polgármestere (napirendi javaslat szavazásra bocsátása)

- az együttes ülésen mindkét képviselő-testület tagjai tanácskozási joggal vesznek részt egymás ülésein;

 

- kérdések, hozzászólások a jelentkezések sorrendjében történhetnek;

- az ülésen saját ülésvezetői jogkörében a polgármester saját képviselő-testületének tagjai hozzászólását korlátozhatja, illetve saját önkormányzatának SzMSz-ét alkalmazza képviselő-testülete vonatkozásában;

- adott napirendi pont vitájának lezárását követően először Pér község polgármestere ismerteti a határozati javaslatot, majd rendel el róla szavazást, s állapítja meg a szavazás eredményét és hirdeti ki az elfogadott határozatot; ezt követően  kerül sor Nagyszentjános Község Önkormányzati Képviselő-testületének döntéshozatali eljárására a saját SzMSz-ében foglaltak szerint;

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttes ülés levezetése során az önkormányzat SzMSz-e mellett a fenti határozatot vegye figyelembe.

 

Felelős:  Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

15/2012.(II.29.) határozat

                                  

1./ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. április 1-jétől Pér Község Önkormányzatával közösen körjegyzőséget hoz létre.

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzőségének alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodásban foglaltakat megismerte és - az 1. számú melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.

 

2./Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzőségének alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást aláírja.

 

Felelős:   Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

16/2012.(II.29.) határozat

 

1. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát – a 2. számú melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

 

2.Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége Alapító Okiratát aláírja.

 

3. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Nagyszentjános Község Jegyzőjét, hogy az 1. pontban hozott döntésről a határozatot és az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága részére az elfogadását követő 8 napon belül törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.

 

Felelős:         2. pont vonatkozásában Friderics Cecília polgármester

            3. pont vonatkozásában Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

Határidő:      2. pont vonatkozásában azonnal

                        3. pont vonatkozásában elfogadást követő 8 napon belül

 

                   

17/2012.(II.29.) határozat

 

1. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Nagyszentjános Megszüntető Okiratát – a 4. számú melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

 

2.Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megszüntető Okiratot aláírja.

 

3. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Nagyszentjános Község Jegyzőjét, hogy az 1. pontban hozott döntésről a határozatot és a megszüntető okiratot a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága részére az elfogadását követő 8 napon belül törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.

 

Felelős:          2. pont vonatkozásában Friderics Cecília polgármester

            3. pont vonatkozásában Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

Határidő:      2. pont vonatkozásában azonnal

                        3. pont vonatkozásában elfogadást követő 8 napon belül

 

 

18/2012.(II.29.) határozat

                                  

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Törökné dr. Csölle Katalin jegyző közszolgálati jogviszonyát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60.§ (2) bek. a) pontja alapján 2012. március 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

 

Felelős:    Friderics Cecília polgármester

Határidő:  2012. március 31.

 

19/2012.(II.29.) határozat

                                  

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége körjegyzői álláshelyre szóló pályázati kiírást – az 5. számú melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.

 

Felelős:    Herold Ádám Pér Község Polgármestere

Határidő:  azonnal

 

20/2012.(II.29.) határozat

                                  

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége aljegyzői álláshelyre szóló pályázati kiírást – az 6. számú melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.

 

Felelős:    Herold Ádám Pér Község Polgármestere

Határidő:  azonnal

23/2012. (II.29.) határozat

Nagyszentjános Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézményével kötendő, a Fürge Róka Családi Napközi működtetéséről szóló megállapodást a jelen jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal aláírja.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2012. március 31.

24/2012. (II.29.) határozat

Nagyszentjános Község Képviselő-testülete jelen határozatával kezdeményezi, hogy a fenntartó Győri Többcélú Kistérségi Társulás -  állami normatíva hiányában – a nagyszentjánosi telephelyen működtetett Fürge Róka Családi Napközi gondozási napidíját 550 Ft-ban állapítsa meg.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2012. március 31.

25/2012.(II.9.) határozat

 

Nagyszentjános Község Képviselő-testülete 

1.  a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló 5/2012.(II.9.) határozatát visszavonja,

2.  egyidejűleg kötelezettséget vállal, hogy az integrációs pedagógiai rendszer (IPR) működtetését az intézmény Alapító Okiratában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (9) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a szorgalmi időszakon kívül új feladatként megjeleníti.

3.  Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapító okiratának módosítását (az alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv 1.számú mellékletét képezi) és egyidejűleg a Hunyadi Mátyás Általános Iskola egységes szerkezetű alapító okiratát (az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi).

4.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy képviseletében és nevében a jóváhagyott Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

5.  Felkéri a polgármestert, hogy a módosító rendelkezéseket tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratokat küldje meg Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2. pont vonatkozásában 2012. augusztus 31.

 

26/2012.(III.13.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri-képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére számla ellenében a győrújbaráti gyermektáborban 25 fő táborozásának támogatására 70.000 forint kifizetését rendeli el.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2012. április 30.

29/2012.(III.23.) határozat

                                  

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2012.(II.29.) határozatával elfogadott „Megállapodás Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége alakításáról és fenntartásáról” szóló megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

1./ A Megállapodás „V. Ellenőrzés” fejezete „V. Ellenőrzés, Irányítás” elnevezésre módosul, továbbá a fejezet az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a költségvetési szerv felett – az irányítási jogokat együttesen gyakorolja.”

2./Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzőségének alakításáról és fenntartásáról szóló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – melléklet szerinti - megállapodást aláírja.

 

Felelős:   Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal


30/2012. (III.29.) határozat

 

1./ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére a 4/2012. (III.1.) BM rendeletben foglaltak szerint pályázatot nyújt be Nagyszentjános Község közbiztonságának növelését szolgáló digitális kamerarendszer megvalósítására. A fejlesztés értéke bruttó 9 462 516 Ft. A támogatás összege: 7 570 013 Ft.

2./A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a beruházás összértékének 20%-át jelentő bruttó 1.892.503 Ft-ot  összegű önerő biztosítására 2012. évi és 2013. évi költségvetése terhére.

3./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a rendeletben meghatározottaknak megfelelően az építési célra igényelt támogatás legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére, és az illetékes Munkaügyi Központnál a közfoglalkoztatással kapcsolatos eljárásra.

5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fenti döntést vegye figyelembe.

 

Felelős:

1-4 pont vonatkozásában: Friderics Cecília polgármester

5. pont vonatkozásában : Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

Határidő:

1-4 pont vonatkozásában: azonnal

5. pont vonatkozásában: értelemszerűen

31/2012.(III.29.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2012. február 7. napján elfogadott, jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező módosítását, amely szerint

  1. a társulás szociális bizottságot hoz létre, amelynek feladatait, összetételét a társulási megállapodás rögzíti;
  2. A társulási megállapodás 1. számú melléklete, amely a tag települések lakosságszámát tartalmazza aktualizálásra kerül,

és az abban foglaltakkal egyetért.

A Képviselő-testület felhatalmazza Friderics Cecília polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

32/2012. (IV.10.) határozata

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Gönyű és Nagyszentjános Települések Szennyvíz-csatornázása Önkormányzati Társulás elnökét és alelnökét, hogy

  1. a Gönyű és Nagyszentjános Víziközmű-társulattal kötendő társberuházói megállapodást a jelen jegyzőkönyv mellékletében foglalt tartalommal aláírja,
  2. a Társulás  UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 109180010000005450900009 HUF számú pénzforgalmi számláját megszüntesse és a Pannon Takarék Bank Zrt-nél pénzforgalmi számlát nyisson.

Felelős:  Major Gábor elnök és Friderics Cecília alelnök

Határidő:  a megállapodás aláírására azonnal, a számlavezetésre vonatkozóan a Pannon Takarék Bank Zrt. által egyeztetett időpontban

33/2012 (IV.12.) határozat

Nagyszentjános Község Képviselő-testülete 2/2012 (II.3.) határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg a Gönyű és Nagyszentjános Vízi-közmű Társulat által megkötendő hitelszerződés feltételéül szabott megállapodások, így 

a)      a Gönyű és Nagyszentjános Vízi-közmű Társulat, Gönyű és Nagyszentjános Község Önkormányzata, a Fundamenta-lakáskassza Lakástakarékpénztár Zrt. és a Pannon Takarék Bank Zrt. közötti együttműködési megállapodás jelen jegyzőkönyv 1. melléklete szerinti tartalommal,

b)      a Gönyű és Nagyszentjános Víziközmű-társulat valamint Gönyű és Nagyszentjános Község Önkormányzata közötti kezességvállalási szerződés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete szerinti tartalommal;

c)      a Pannon Takarék Bank Zrt. valamint Gönyű és Nagyszentjános Község Önkormányzata közötti készfizető kezességi és egyéb kötelezettségeket keletkeztető szerződés és annak mellékletét képező felhatalmazó levél  jelen jegyzőkönyv 3. melléklete szerinti tartalommal

történő aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 2012. április 30.

34/2012 (IV.25.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező 2011. évi költségvetési beszámolót jóváhagyja.

35/2012 (IV.25.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásáról szóló Szabályzatot jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

36/2012. (IV.25.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2012. április 24. napján elfogadott, jelen jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képező módosítását és az abban foglaltakkal egyetért.

A Képviselő-testület felhatalmazza Friderics Cecília polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

37/2012 (IV.25.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik az Európai Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy részének felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióhoz és a 11. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a kezdeményezéshez csatlakozás szövegét, melyet szükség esetén több nyelvre lefordítva a lehetséges fórumokon, valamint a helyben szokásos módon közzéteszi.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

38/2012 (IV.25.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagy Antal Fogathajtó Emlékverseny finanszírozása tárgyában a Nagyszentjánosi SportClubbal a társfinanszírozói megállapodást aláírja azzal a feltétellel, hogy a SportClub által megelőlegezendő költségeket az Önkormányzat ideiglenesen rendelkezésükre bocsátja, melyet a pályázati kifizetési kérelem teljesítése és az ÁFA visszaigénylése után azt vissza kell fizetnie.

 

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

40/2012 (V.31.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló - a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező- átfogó értékelést elfogadja. Felkéri a körjegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Felelős: Dr. Slánicz Katalin körjegyző

Határidő: azonnal

 

 

41/2012 (V.31.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló 11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület a támogatás fedezetét, 1.150.000 Ft-ot az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012 (III.20.) önkormányzati rendelete civil szervezetek támogatása előirányzata terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kihirdetésével kapcsolatos feladatokat lássa el.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

 

42/2012 (V.31.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatásáról biztosítja az Együtt Európáért Alapítvány által benyújtandó, az „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" c. TÁMOP 5.6.1.B/12/2 azonosító számú pályázat teljes körű megvalósítását.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

 

43/2012 (V.31.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása (program kódja TÁMOP-2.4.5-12/1) pályázaton a Győri Többcélú Kistérségi Tárulás által benyújtandó pályázat részeseként részt kíván venni.

A Képviselő-testület vállalja a családi napközi kialakítására szolgáló helyiség rendelkezésre bocsátását. Vállalja, hogy a pályázat fenntartási időszakában (3 év) a pályázatban leírtak szerint biztosítja a családi napközi működését (70 %-os kihasználtság, 2 fő családi napközi gondozó foglalkoztatása) és az ahhoz szükséges költségek forrását. Vállalja továbbá a pályázattal nem finanszírozott költségek megtérítését a Győri Többcélú Kistérségi Tárulás irányába.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

44/2012 (V.31.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal előtti közpark és játszótér bővítés pályázati támogatásának előfinanszírozására 6 800 000 Ft összeg erejéig a Pannon Takarék Bank Zrt.-nél támogatást megelőlegező hitelt kíván felvenni az alábbi kondíciókkal:

Kamat: jegybanki alapkamat + 4,5% éves kamat

Szerződéskötési díj 1%.

Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési számlája és alszámlái megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket megtegye és a Pannon Takarék Bank Zrt.-nél önálló fizetési számlát nyisson.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

45/2012 (V.31.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrszol Zrt. díjemelési javaslatát nem támogatja, szerényebb mértékű díjemelést azonban elfogadhatónak tart. Felkéri Friderics Cecília polgármestert, mint a Győr-1. régió képviselőjét, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2012. május 31-én tartandó ülésén fenti álláspontot képviselje.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal

 

46/2012 (VI.21.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános Iskola jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

 

47/2012 (VI.21.) határozat

1. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapító okiratának módosítását (az alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv 2.számú mellékletét képezi) és egyidejűleg a Hunyadi Mátyás Általános Iskola egységes szerkezetű alapító okiratát (az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi).

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy képviseletében és nevében a jóváhagyott Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a módosító rendelkezéseket tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratokat küldje meg Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: azonnal


48/2012 (VI.21.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános Iskola

a) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező tartalommal;

b) házirendjének módosítását jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező tartalommal;

c) Pedagógiai Programjának módosítását jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képező tartalommal;

d) Minőségirányítási Programja módosítását jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képező tartalommaljóváhagyja.

 

49/2012 (VI.21.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

 

50/2012 (VI.21.) határozat

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - férőhely hiány miatt - 2012/2013-as nevelési évtől, azaz 2012. szeptember 1-től a Tarka Lepke Óvodában

1.) további 1 óvodai csoport indítását engedélyezi

2.) az óvoda létszámkeretét 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka létszámmal megemeli,

3.) a csoport működtetésére 2013-ra a következő évi költségvetés készítésekor a pénzügyi fedezetet tervezi.

Felelős: Friderics Cecília polgármester

Határidő: 1-2.) pont: 2012. szeptember 1., 3.) pont 2013. évi költségvetési koncepció ill. költségvetés készítése

 

51/2012 (VI.21.) határozat

1. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tarka Lepke Óvoda alapító okiratának módosítását (az alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv 9.számú