Az ügytípus megnevezése:

Birtokvédelmi ügyek

Eljáró ügyintéző:

jegyző

Illetékesség:

Ingatlannal kapcsolatos birtokvita esetén ha a birtoksértéssel érintett ingatlan Nagyszentjános közigazgatási területén található. Amennyiben a birtokvita nem ingatlannal kapcsolatos, a jegyző illetékességét a jogellenes magatartás elkövetésének helye alapozza meg.

Eljárási illeték:

A birtokvédelmi eljárás illetékköteles. Az eljárási illeték összege 3.000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni a kérelmen.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM az alábbi tartalommal:

1.)    Kérelmező neve, lakcíme (székhelye)

2.)    Képviselő neve, lakcíme (székhelye), képviseleti jog igazolása

3.)    Ellenérdekű fél (felek) neve, lakcíme (székhelye)

4.)    Birtokvitával érintett dolog megjelölése

5.)    A jegyző illetékességét megalapozó adatok

6.)    A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem

7.)    A kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tények

8.)    A kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok, melyeket a kérelemhez kell csatolni

9.)    illetékbélyeg, melyet a kérelemre kell ráragasztani

10.)  Dátum, birtokvédelmet kérő ügyfél aláírása

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

 • a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet

 • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.26.) Korm. rendelet

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Ügyintézési határidő

Eljárás megindító irat benyújtásának ideje

A birtokháborítást követő egy éven belül. Az egy éven túli birtoksértések esetén a jegyző nem járhat el, ezek az ügyek a bíróság hatáskörébe tartoznak. Folyamatos birtoksértés esetén a határidő tekintetében az elkövetés kezdő időpontja a mérvadó.

Eljárás menetének rövid leírása

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelem a jegyzőtől vagy a bíróságtól kérhető. A birtokvédelem célja, hogy a dolgot birtokló a birtokát rendeltetésszerűen, más által nem zavarva használhassa.

Ha a birtokos birtokát olyan támadás éri, amelynek elhárítására vagy visszaszerzésére sem a jegyző, sem a bíróság által nyújtott védelem nem elégséges időveszteség vagy más nyomós ok miatt, ilyenkor mód van arra is, hogy a birtokos a birtoka ellen irányuló támadást önhatalommal elhárítsa vagy birtokát visszaszerezze. Ez a cselekedet azonban a birtok megvédéséhez szükséges mértéken nem terjedhet túl. Az önhatalom gyakorlása kizárólag ilyenkor megengedett, minden más esetben tilos önhatalomról van szó.

A jegyző hatásköre az egy éven belül történt birtoksértés vagy egy évnél rövidebb ideje tartó zavaró állapot esetén kizárólag a birtoklás tényén alapuló birtokvédelemre terjed ki. A jegyző az eljárás során eltekint a birtokláshoz való jog vizsgálatától és a tényleges birtokállapot, a valóságos helyzet alapján dönt. Emiatt nem ritkán előfordul, hogy éppen az kap a jegyzőtől birtokvédelmet, akit később egy polgári peres eljárás során a bíróság elmarasztal. A jegyző mindig az eredeti állapotot állítja vissza, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le. A bizonyítás a felek kérelme alapján kiterjedhet

 • a tényleges birtokállapotra,

 • az eredeti birtokállapotra,

 • a birtokos és a birtokháborító személyére,

 • a kérelmező tűrési kötelezettségére,

 • a tilos önhatalom gyakorlására,

 • törvényben meghatározott esetben a birtoklás jogcímére,

 • az eredeti birtokállapot helyreállításának célszerű módjára és

 • a hasznok, károk, költségek mértékére és viselésére.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valónak fogadja el.

A jegyző főszabály szerint ténykérdést vizsgál, jogkérdésben nem dönthet, arra csak a bíróságnak van hatásköre. Erre figyelemmel a birtokosnak azt kell igazolni, hogy birtokban volt és birtoklásában önhatalommal megzavarták. Jogkérdést a jegyző kivételesen vizsgál, csak abban az esetben, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott a birtoklásra nem volt jogosult, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Előterjesztések 2011 szeptember 13.

Kitöltési útmutatók

van

Elektronikus ügyintézés

Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza