Az ügytípus megnevezése:

Hagyatéki ügyek

Eljáró ügyintéző:

általános igazgatási ügyintéző

Illetékesség:

A hagyatéki eljárásban az illetékességet az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, az előző kettő hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye; továbbá az első három feltétel hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye alapozza meg.

Eljárási illeték:

A hagyatéki eljárás illetékmentes. Kérelemre induló póthagyatéki eljárásban az illeték mértéke 3.000 Ft.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • Halotti anyakönyvi kivonat

 • írásbeli végintézkedést (végrendeletet), illetve öröklési szerződést, tartási szerződés

 • Az örökösök adatai (születési hely, idő, anyja neve, lakcíme)

 • Az elhunyt tulajdonában lévő ingatlan adatai: fekvése, helyrajzi száma, művelési ága, területe, aranykorona értéke és tulajdoni hányada (földhivatali kijegyzés, tulajdoni lap, adásvételi szerződés, földhivatali határozat stb.)

 • Gépjármű, utánfutó esetén a gépjármű típusa, rendszáma, kora és értéke, forgalmi engedélye

 • gazdasági társaság (Kft., Bt., stb.) esetén társasági szerződés vagy cégbejegyzés kivonatát

 • Kárpótlási jegy, vagyonjegy, szövetkezeti részjegy vagy bármilyen értékpapír esetén a kibocsátó és a kezelő neve, címe az értékpapír sorszáma és névértéke,

 • Temetési számlák,

 • fel nem vett nyugdíj esetén nyugdíjas törzsszám, nyugdíjszelvényt,

 • fel nem vett járandóság (munkabér, táppénz) esetén igazolás a munkahelytől,

 • biztosítási kötvényt, szerződést,

 • fenntartásos takarékbetétkönyvet, takaréklevelet, kötvényt, kincstárjegyet, értékpapírt stb., a pénzintézet neve, címe és a betétkönyv száma,

 • kárpótlási jegyet, vagyonjegyet, részjegyet,

 • lakossági folyószámla, devizaszámla, egyéb - pénzintézetnél vezetett – számla kivonatát,

 • nyugdíjpénztári tagságot igazoló okiratot.

Kérelemre induló póthagyatéki eljárás esetén:

Formanyomtatványt kell kitölteni és az alábbi iratok csatolására van szükség:

* halotti anyakönyvi kivonat

* ingatlan esetén: 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap

* ingóság esetén: tulajdonjogot igazoló okirat

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Ügyintézési határidő

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni, e határidőt pedig attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Nem teljes leltár esetében jelezni szükséges, hogy a jegyző mely hiányok pótlására milyen határidőn belül képes.

Eljárás menetének rövid leírása

Ha az elhunyt után ingó-ingatlan vagyon maradt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor, majd a hivatalból kikért dokumentumokkal együtt átkerül az illetékes eljáró közjegyzőhöz az örökösök megállapítása végett.

alapeljárásban:

A halott-vizsgálati bizonyítványt hivatalból megküldik az Önkormányzat hagyatéki ügyintézőjének, aki a halott-vizsgálati bizonyítványon szereplő, temetést intéző hozzátartozót kiértesíti. Az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának – az elhunyt ingó- és ingatlan vagyonára vonatkozó leltár felvétele céljából – meg kell jelennie.

póthagyatéki eljárásban:

Póthagyatéki eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indítható.

Amennyiben az eljárás hivatalból indul, úgy az érintett ügyfeleknek semmiféle iratot nem kell csatolnia a hagyatéki leltár felvételéhez.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

SZTM 2011-2 részterületek tervezési terület lehatárolása

Kitöltési útmutatók

a kérelem melléklete

Elektronikus ügyintézés

Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza