Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

(23/2011. (III.8.) Kormány rendelet alapján)

A Rendelet hatálya kiterjed olyan alkalmi, vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

  • a tömegtartózkodásra szolgáló építményben (300 személynél nagyobb befogadóképességő helyiség) tartanak

  • szabadtéri rendezvény esetén a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja.

Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti, vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

1. Kérelem

Az eljárás kérelemre indul.

- Fizetendő eljárási illeték: 3.000 Ft értékű illetékbélyeg

Az engedélyezési eljárásban a kérelem benyújtója:

zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője

szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője.

(Benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott útján.)

A kérelemhez csatolni kell:

 1. a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, bírósági nyilvántartásba vételi számát

 2. zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat

 3. rendezvény megnevezését

 4. rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését (pl. büfé)

 5. rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot

 6. biztonsági tervet, melynek tartalmaznia kell:

  1. a rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;

  2. a rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását

  3. a biztonsági személyzet létszámát

  4. az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást

  5. szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését;

  6. amennyiben külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot

 7. az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban és a tervezői nyilatkozatot.

 8. Eljárásért fizetendő 2200 Ft értékű illetékbélyeget

 9. Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást

2. Engedélyezési eljárás

2.1 Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra az ügyintéző a pótolandó dokumentum- és határidő megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt 8 napon belül.

2.2 A jegyző helyszíni szemlét tűz ki, melyre a meghívja az alábbi szakhatóságokat:

 • Győr - Moson- Sopron Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Kistérségi Népegészségügyi Intézete

 • Építésügyi hatóság (kivéve, ha ugyanerre a rendelkezésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi- vagy fennmaradási engedélyt adott ki)

 • Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

 • tűzvédelmi hatóság

 • rendőrség

A helyszíni szemléről értesítést kap:

   • Kérelmező

   • Országos Mentőszolgálat

2.3 Az engedély, vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot az ügyintéző közli

 • Kérelmezővel

 • az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal

 • a Győr - Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségével

 • a Győr - Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségével.

2.4 A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, igazolást állít ki és a nyilvántartást interneten közzéteszi.

3. Egyéb

3.1. Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervező szakképesítéssel (OKJ száma: 52 345 02 0100 52 01), vagy rendezvény és konferenciaszervező képesítéssel (OKJ száma: 54 812 02 0001 54 01) rendelkező rendezvényszervező szervezhet.

A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végezhet.

Ha a biztonsági személyzet létszáma a 10 főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői szakképesítéssel (OKJ száma: 54 86101 0100 33 01), legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel (OKJ száma: 31 861 01 0001 31 06) kell rendelkeznie.

- A zenés, táncos rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot, vagy annak másolatát a rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

- A vendégek számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni a rendezvény gyakoriságáról,

megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot

a biztonsági tervet és a tűzriadó tervet.

- Gondoskodni kell elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

3.2 Az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértések esetén köteles a zenés, táncos

rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

  • az engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése;

  • a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;

  • engedély hiánya;

 • a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;

 • a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot, vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

3.3 Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

3.4 A tevékenység megszüntetését az igazolás egyidejűleg történő leadásával haladéktalanul be kell jelenteni.

A kérelem benyújtásának címe: Nagyszentjános Község Polgármesteri Hivatala,

9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1.<< Vissza