Az ügytípus megnevezése:

Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem

Eljáró ügyintéző:

Általános igazgatási előadó

Illetékesség:

Nagyszentjános község közigazgatási területén található szálláshely esetén

Eljárási illeték:

Az eljárás illetékköteles 3.000 Ft-, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).

3.000 Ft értékű illetékbélyeg köteles minden adatváltozás, módosítás mely a nyilvántartásban szerepel.

A kérelem benyújtásával egy időben igazolni kell az eljárásban résztvevő szakhatóságok eljárási díjának megfizetését is.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

  • írásbeli kérelem

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban - az eredeti bemutatása mellett- csatolni kell:

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)

  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)

  • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló nyilatkozat)

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.

A jegyző szerzi be:

a szakhatóságok hozzájárulását

a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot

Ügyintézési határidő 30 nap, mely annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,

a hiánypótlásra, illetve a tényállástisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama,

a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,

a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,

a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Alkalmazott jogszabályok:

  • 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton.

Egyéb fontos tudnivalók

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:
a) fogadott vendégek száma,

b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az a) és b) pontja szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Szabálysértési kifogás

Kitöltési útmutató birtokvédelmi kérelemhez

Kitöltési útmutatók

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza