Az ügytípus megnevezése:

Működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység

Eljáró ügyintéző:

Általános igazgatási előadó

Illetékességi terület:

Nagyszentjános község közigazgatási területe

Eljárási illeték:

Az eljárás illetékköteles 10.000 Ft-, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).

3.000 Ft értékű illetékbélyeg köteles minden adatváltozás, módosítás mely a nyilvántartásban szerepel.

A kérelem benyújtásával egy időben igazolni kell az eljárásban résztvevő szakhatóságok eljárási díjának megfizetését is.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • írásbeli kérelem

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban - az eredeti bemutatása mellett- csatolni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)

 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)

 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló nyilatkozat)

 • vásárlók könyve

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.

Működési engedély köteles termékek:

 1. dohánytermékek

 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények

 3. az egyes festékek, lakkok, és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

 4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik

 5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel

 6. növényvédő szerek és hatóanyagaik

 7. nem veszélyes hulladék

 8. A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag

A jegyző szerzi be:

a szakhatóságok hozzájárulását

a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot

Ügyintézési határidő 30 nap, mely annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,

a hiánypótlásra, illetve a tényállástisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama,

a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,

a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,

a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Alkalmazott jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

 • 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Kérelem (pót)hagyatéki eljáráshoz

Kitöltési útmutatók

A kérelem mellékletét képezi

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza