Az ügytípus megnevezése:

 Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység

Eljáró ügyintéző:

Általános igazgatási előadó

Illetékességi terület:

Nagyszentjános község közigazgatási területe

Eljárási illeték:

Az eljárás illetékköteles 10.000 Ft-, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).

3.000 Ft értékű illetékbélyeg köteles minden adatváltozás, módosítás mely a nyilvántartásban szerepel.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • írásbeli kérelem

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban - az eredeti bemutatása mellett- csatolni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)

 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)

 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló nyilatkozat)

 • vásárlók könyve

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.

A jegyző 8 napon belül nyilvántartásba veszi és ezt követően értesíti a hatóságokat, akik 30 napon belül a hatósági ellenőrzést elvégzik.

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

Alkalmazott jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

 • 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Testületi ülés jegyzőkönyv 2011 június 14. nyílt

Kitöltési útmutatók

A kérelem mellékletét képezi

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza