Az ügytípus megnevezése:

Házasság anyakönyvezése

Eljáró ügyintéző:

anyakönyvvezető

Illetékesség:

Nagyszentjános község közigazgatási területén bejelentett házasságkötési szándék esetén

Eljárási illeték:

Illetékmentes, de a Polgármesteri Hivatal dísztermében munkaidőn kívüli házasságkötésnek a díja 15.000 Ft, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja: 30.000.-Ft

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • menyasszony és vőlegény együttes, személyes megjelenése, a házasulók érvényes, személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló igazolványa vagy útlevele

 • a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)

 • házasulók születési anyakönyvi kivonata

 • házasulandók családi állapot igazolása: elvált családi állapot esetén a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet; özvegy családi állapot estén a volt házastárs eredeti halotti anyakönyvi kivonata

Külföldi állampolgárok esetében:

 • tanúsítvány: mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló személyes adatait, lakóhelyét, családi állapotot, állampolgárságot és azt, hogy személyes joga illetve a magyar jog szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs.

 • születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása

 • megszűnt házasság esetén a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet hiteles magyar fordításban,

 • özvegy családi állapot igazolására a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának hiteles magyar fordítása.

Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító és Fordítás- hitelesítő Iroda, vagy a konzul fordította és hitelesítette. A külföldi okirat elfogadhatóságát vizsgálni kell a Ket. 52.§.szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Alkalmazott jogszabályok:

 • 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

 • 1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról

 • 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről

 • 1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról

 • 1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

 • 6/2003. (III.7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Eljárás menetének rövid leírása

A házasságkötés időpontját a bejelentéstől számított 30 napos várakozási idő figyelembevételével kell meghatározni. A várakozási idő alól felmentést a jegyző 2200 Ft-os illetékbélyeggel ellátott külön kérelemre, alapos indok esetén adhat.

Házasságkötés hivatali helyiségen kívül:

Írásbeli kérelemre (2.200.- Ft értékű illetékbélyeggel) Az anyakönyv és az anyakönyvvezető helyszínre történő szállításáról, védelméről és visszaszállításáról a házasulandóknak kell gondoskodni.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

nincs

Kitöltési útmutatók

nincs

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza