Az ügytípus megnevezése:

 Halálozás anyakönyvezése

Eljáró ügyintéző:

anyakönyvvezető

Illetékesség:

Nagyszentjános község közigazgatási területén bekövetkezett haláleset esetén

Eljárási illeték:

Illetékmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya (az intézet vagy az orvos állítja ki)

 • az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. után kiállított vezetői engedély),

 • Az elhalt személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány

 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (ha az a bejelentő rendelkezésére áll)

 • Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy személyazonosító okmányai, személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa.

 • Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:

 • Az elhalt házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas, és az bejelentő rendelkezésére áll)

 • Az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota özvegy, és az a bejelentő rendelkezésére áll)

 • Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált, s az a bejelentő rendelkezésére áll)

 • A volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota özvegy bejegyzett élettárs)

 • A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota elvált bejegyzett élettárs, vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt.)

 • Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy családi állapotát igazoló okirata hitelesített magyar nyelvű fordításban. (házassági anyakönyvi kivonat /ha az elhalt családi állapota házas/, elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata /ha az elhalt családi állapota özvegy/, jogerős bírósági határozat (ha az elhalt családi állapota elvált), illetve nőtlen, hajadon családi állapotot igazoló okirat) Figyelem! Csak az Országos Fordító –és Fordításhitelesítő Iroda fordítása fogadható el!

 • nyugdíjasigazolvány a nyugdíjas törzsszám igazolására

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Alkalmazott jogszabályok:

 • 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

 • 1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról

 • 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről

 • 1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

 • 34/1999.(IX.24.) BM.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról

 • 6/2003. (III.7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy megbízás útján – temetkezési vállalat közbenjárásával. Amennyiben az anyakönyvezés temetkezési vállalkozó megbízása útján történik, a szükséges okiratokon kívül csatolni kell a hozzátartozó írásos, szabályszerű meghatalmazását.

Eljárás menetének rövid leírása

A halálesetet anyakönyvezés végett az azt követő első munkanapon be kell jelenteni az anyakönyvvezetőnél. intézeten kívüli haláleset esetén az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerez.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

nincs

Kitöltési útmutatók

nincs

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza