Az ügytípus megnevezése:

Magánszemélyek kommunális adója

Eljáró ügyintéző:

Adóügyi előadó

Illetékességi terület:

Nagyszentjános Község közigazgatási területe

Eljárási illeték:

Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Bevallás magánszemélyek kommunális adójának megállapításához

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Eljárás az ügyfél bevallásával indul.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, vagy postai úton történhet.
Első ízben: a szerzést követő 15 napon belül. A továbbiakban az adókötelezettség keletkezésérõl, változásáról, megszűnésérõl az arra okot adó körülmény bekövetkeztét követõ 15 napon belül köteles bejelentést tenni.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Fizetési időpontok

Az adóévi adót két egyenlő részletben

Első esetben: az önkormányzati adóhatóság határozatának jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül

Egyébként:

I.  félév:            március 15-ig,

II. félév             szeptember 15-ig

Ameddig az adóhatóság új határozatot nem ad ki, addig az adóévben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig a korábban kiadott határozat szerinti adót kell két részletben megfizetni.

Bankszámlaszám: 63200126-11056665

Vonatkozó jogszabályok:

  • a többször módosított 1990. évi C. tv. a helyi adókról

  • Nagyszentjános Község Önkormányzatának 20/2003. (XII.26.) ÖK. Rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Az adókötelezettség kiterjed Nagyszentjános Község közigazgatási területén található valamennyi magánszemély tulajdonában álló építményre és telekre.

Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

Az adókötelezettség kezdő időpontja:
- a használatba vételi illetve a fennmaradási engedély kiadása
- a tényleges használatba vételt követő naptári év első napja
- a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő naptári év első napja
- külterületi földrészlet belterületté való átminősítése

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adó alanya

Az adó alanya az a magánszemély, aki az év (adóév) első napján az építmény vagy telek tulajdonosa, vagy bérleti jogviszony esetén az ingatlan bérlője. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a lakóingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult magánszemély az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja az adóalany.

Az adó mértéke

7000 Ft/év/ingatlan. Az adót az önkormányzati adóhatóság határozattal (kivetéssel) állapítja meg.

Adómentesség

Mentes az adó alól:

/1/ A január 1-jén a 65 életévét betöltött vagy életkorától függetlenül rokkantnyugdíjas személyt, aki a lakás céljára szolgáló építménynek a tulajdonosa és a lakást kizárólagosan egyedül, avagy házastársával (élettársával) lakja állandó jelleggel.

/2/ Aki kommunális beruházás hozzájárulását befizette – a befizetést követő év január 1-től 3 évig.

/3/  Aki telek tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha telekadó fizetési kötelezettség terheli.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Előterjesztések 2011 június 14.


Kitöltési útmutatók

 A bevallás részét képezi

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikusan nem intézhető.

<< Vissza