Az ügytípus megnevezése:

 Részletfizetés, fizetési halasztás

Eljáró előadó:

Adóügyi előadó

Illetékességi terület:

Nagyszentjános község közigazgatási területe

Eljárási illeték:

Illetékköteles: 3.000,- Ft.  63200126-11060493

számú Pannon Takarék Bank Zrt-nél

vezetett Illeték bevételi számlájára kell utalni, vagy készpénz-átutalási megbízáson (csekk) megfizetni.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.

Vonatkozó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény

Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton történhet.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési kötelezettség mérséklésére vagy elengedésére csak ténylegesen fennálló tartozás vonatkozásában kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy a már – átvezetéssel, visszatartással vagy befizetéssel – rendezett fizetési kötelezettséget nem lehet mérsékelni (elengedni). A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá
b) átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés

  1. a beszedett helyi adóra,

  2. a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra.

Adót (tőketartozást) csak magánszemély esetében lehet mérsékelni. Jogi személyek és egyéb szervezetek esetében a jogszabály kizárólag a szankciók (bírság, pótlék) mérséklésére nyújt lehetőséget.

Magánszemély esetében a fizetési könnyítés az a) pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

A fizetési könnyítés engedélyezése tehát nem jogosultság, az nem jár automatikusan, arra csak a törvényben meghatározott feltételek fennállásakor van lehetősége az adóhatóságnak.

A kérelemnek tartalmaznia kell: A tartozás összegét és jogcímét, amelyre a
könnyítést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a fizetési nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely alátámasztja a kérelemben foglaltakat. Csatolni kell az illeték megfizetését igazoló bizonylatot.

Mérséklési és fizetési könnyítési kérelem ugyanazon beadványban történő együttes előterjesztése esetén a mérsékelni kért tartozásra (e kérelem elutasítása esetére) célszerű fizetési könnyítést is kérni, mivel ennek hiányában – tekintettel arra, hogy az adóhatóság a kérelemtől nem térhet el – a mérsékelt összegre az adóhatóság akkor sem engedélyezhetne ugyanazon határozatában fizetési könnyítést, ha a többi tartozás megfizetésére ilyen kedvezményt biztosított.

Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti. A feltétel nem teljesítése esetén a kedvezmény megszűnik és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

Kitöltési útmutatók

 

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza