Az ügytipus megnevezése:

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása 

Eljáró csoport:

Adóügyi előadó

Illetékességi terület

Nagyszentjános község közigazgatási területe

Eljárási illeték:

Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó megállapításához nyomtatvány
– KIFIZETŐK
– MAGÁNSZEMÉLYEK részére

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok):

Eljárás az ügyfél bevallásával indul

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen a Polgármesteri Hivatal 13. sz. irodájában ügyfélfogadási idejében, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal levelezési címén történhet.
Magánszemélyek részére: adóévet követő év március 20.-ig
Kifizetők részére: adóévet követő év február 15-ig.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Fizetési időpontok:

Magánszemély: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig

Kifizető: a kifizetést követő hó 12-ig

Számlaszám: 63200126-11056737

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176.§.

  • A személyi jövedelem adóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 74.§.

Az adó alanya: A bérbeadó magánszemély

Az adó alapja: A termőföld bérbeadásból származó bevételének (ideértve a földjáradékot is) és más ingatlan bérbeadásából származó bevételnek az egésze.
Az adó mértéke:  25 %.

Mentes az adó alól:

- a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.

A magánszemély köteles a mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik.

Magánszemély

A termőföld bérbeadásából származó - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott - jövedelme adóját a magánszemély megállapítja, továbbá a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás). A termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magánszemély az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig teljesíti. Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt termőföld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni. A főváros esetében a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság alatt a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét kell érteni. Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.

Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig fizeti meg.

Kifizető

Ha a termőföld bérbeadásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be, és fizeti meg.  A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig. A levont adóról a kifizető adóbevallását a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 15-éig nyújtja be.

Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adó-megállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

Ha az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződés ezen időtartam lejárta előtt adófizetési kötelezettséget keletkeztető módon megszűnik, az adót a magánszemély a (4) bekezdésben meghatározott szabályok szerint állapítja meg, vallja be, és fizeti meg.


Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Halászléfőző verseny

Kitöltési útmutatók:
Elektronikus ügyintézés:

 Az ügy elektronikusan nem intézhető

<< Vissza