2/2011.(I. 26.) számú határozat


A képviselő-testület a Gönyű Nagyszentjános Települések Körjegyzősége megalakítása céljából elfogadott, a társulási megállapodás elfogadásáról szóló 96/2010.(XII.14.) számú, valamint a körjegyzőség alapító okiratának elfogadásáról szóló 97/2010.(XII.14.) számú, valamint a Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát elfogadó 102/2010.(XII. 15.) számú határozatát visszavonja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Gönyű Község Önkormányzata által történt visszalépésről és a képviselő-testület ezzel kapcsolatos döntéséről az államkincstárt tájékoztassa és a Polgármesteri Hivatal törzskönyvi nyilvántartásból történő törlésére irányuló kérelmét vonja vissza.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. január 31.


3/2011.(I. 26.) számú határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzői munkakörre pályázatot ír ki, olyan módon, hogy az állás 2011. március 16-tól betölthető legyen.


A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat kiírása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg.


Felelős: polgármester


4/2011. I. 26.) számú határozat


A képviselő-testület a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0710 azonosítószámú „IKT eszközök beszerzése a nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola számára” című pályázat beszerzési eljárása nyertesének a Nádor Rendszerház Kft-t nyilvánítja.


Felelős: Németh Tamásné

Határidő: február 28.


5/2011.(I. 26.) számú határozat


A képviselő-testület a TÁMOP-6.1.2/A/09/1-2010-0842 azonosítószámú „Táplálkozz egészségesen, mozogj rendszeresen,, törekedj a testi-lelki harmóniára!”- a nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola egészségnevelési programja című pályázat beszerzési eljárása nyertesének a SULIMAX Bútoripari Kft-t nyilvánítja.


Felelős: Németh Tamásné

Határidő: február 28.


6/2011.(I. 26.) számú határozat

A képviselő-testület nem fogadja el a Polgárőrség 2010. évre vonatkozó beszámolóját, ezért a 2011. évre támogatási kérelmét sem tuja befogadni.

A szervezet újraszervezése és vezetőváltás esetén lehet ismételten támogatási kérelmet benyújtani a képviselő-testületnek.


7/2011.(I. 26.) számú határozat


A képviselő-testület elfogadja a Nagyszentjánosi Sportclub beszámolóját a 2010-es évről.

8/2011.(II. 10.) sz. határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzata a képviselő-testülete a 2011. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.


Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos


9/2011.(II. 15.) számú határozat


Nagyszentjános község képviselő-testülete a Vidra Kft. árajánlatát fogadja el a település teljes területére vonatkozó csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervet elkészítésére.

A vállalási ár 6.120 eFt+áfa és további 150+áfa pályázati tanácsadás igénybevétele esetén.


Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos


11/2011.(III. 08.) sz. határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázatra a beérkezett pályázati anyag alapján, a pályázati eljárással kapcsolatban az alábbi döntést hozza:


1.) Törökné dr. Csölle Katalin pályázót 2011. március 16. napjától kezdődően közszolgálati jogviszony létesítésével jegyzői munkakörbe kinevezi. A kinevezés határozatlan időre szól.

A Képviselő-testület 2011. év július 16. napjáig 4 hónap próbaidőt köt ki.


2.) Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alapilletménye: 241. 563

Illetménykiegészítés az alapilletmény 10 %-a 24.156

Jegyzői vezetői illetménypótlék az alapilletmény 10 %-a: 24.156

Nyelvpótlék 19.325

Illetménye összesen: 309.200


3.) A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatosan az alapvető munkáltatói jogokat a képviselőtestület, az egyéb munkáltatói jogosítványokat a polgármester gyakorolja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében a jegyző kinevezésével kapcsolatos további intézkedést tegye meg. A fenti kinevezés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az illetékes Munkaügyi Bírósághoz benyújtott keresettel lehet élni.


4.) Törökné dr. Csölle Katalin pályázatát a Képviselő-testület értékelte, amely megfelelt a pályázati kiírásnak. Iskolai végzettsége, szakképesítése, közigazgatási gyakorlata alapján megfelel a jegyzői kinevezéshez szükséges jogszabályi feltételeknek. A Képviselő-testület határozatát az 1990. évi LXV. tv. 36.§ (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1), alapján hozta meg.


Határidő: 2011. március 16.

Felelős: polgármester

12/2011.(III. 08.) számú határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által 2011. február 11-én elfogadott Társulási Megállapodás – Nagyszentjános belépését a mozgókönyvtári feladat ellátásba, 2., 11. sz. melléklet és az 1. sz. melléklet – módosítását és azt elfogadta.


A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete részére küldje meg.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos13/2011.(IV. 01.) sz. határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező sportfejlesztési koncepciót változatlan tartalommal elfogadja.


Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


14/2011.(IV. 01.) számú határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános Iskola sportudvara fejlesztését célzó, 19.980.446 Ft összköltségű beruházás megvalósításához az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben meghirdetett, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására született pályázati kiírással összhangban a beruházás összértékének 20%-át jelentő 3.997 000 Ft-ot önerőként biztosítja.


Felelős: polgármester

Határidő: 2011. április 1.


15/2011 (IV. 12.) határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bothné Asztalos Szilvia védőnő jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja.16/2011 (IV. 12.) határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erdőszél Rezidencia megvalósításával kapcsolatos Dr. Ellenrieder Károly ügyvéd által előkészített együttműködési megállapodás tervezetét jelen formájában elfogadni nem tudja. Szükségesnek tartja annak átdolgozását az alábbiak szerint:

 1. a megállapodásban tételesen rögzíteni kell azon közműveket, melyeket a beruházó ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába ad,

 2. a megállapodás-tervezet 3. pontjában az Önkormányzat általi átvétel feltételéül szabott telítettségi mutatót használatbavételi engedélyhez kell kötni és meg kell vizsgálni az első megvalósítási ütemre kedvezőbb telítettségi mutató megállapításának lehetőségét.

 3. a buszöböl megvalósítását az Önkormányzat csak pályázati forrásból és csak akkor tudja felvállalni, ha a pályázathoz szükséges önerő biztosításában az Álomhajó Kft. segítséget tud nyújtani.


Felelős: a telítettségi mutatók meghatározása tekintetében: polgármester

a megállapodás tervezet átdolgozása tekintetében: jegyző

Határidő: a telítettségi mutató meghatározása: 2011. április 30.

a megállapodás tervezet átdolgozása: 2011. május 4. 

 

17/2011.(IV. 12.) sz. határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező 2010. évi költségvetési beszámolót.
18/2011.(IV. 12.) sz. határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képező 2011-2014 időszakra vonatkozó gazdasági programot jóváhagyja. A gazdasági program célkitűzéseit a mindenkori költségvetésben figyelembe kell venni.

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a gazdasági programhoz kapcsolódó előzetes felmérések elvégzésére, az esetleges egyeztetések lefolytatására, valamint a gazdasági programban szereplő projektek megvalósítását célzó pályázatok benyújtására.


19/2011 (IV. 12.) határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi közbeszerzési tervet a jegyzőkönyv 7. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.


20/2011 (IV. 12.) határozatNagyszentjános Önkormányzata Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyházközség részére - a 2010-es jótékonysági karácsonyi koncert bevételéből származó 74.400 Ft mellett - a költségvetés működési tartalékának terhére 40. 000 Ft támogatást biztosít azzal, hogy 100.000 Ft-ot külön támogatási szerződésben foglaltak szerint számla ellenében a templom körüli kerítésre kialakítására kell felhasználni.


Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: a támogatási szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül


21/2011 (IV. 12.) határozat


Nagyszentjános Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy 6/2011.(I.26.) számú határozatában a támogatás feltételeként megfogalmazott újraszervezés és vezetőváltás megtörtént, a Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület részére a költségvetés működési tartalékának terhére külön támogatási szerződésben foglaltak szerint 200.000 Ft támogatást biztosít.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: a támogatási szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül

22/2011 (IV.12.) határozat


Nagyszentjános Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó program (Helyi Vizuál Regiszter) licenszerződésében meghatározott 60.000 Ft vállalkozási díj kifizetését a költségvetés működési tartalékának terhére rendeli el.


Felelős: jegyző

Határidő: 2011. április 30.


23/2011 (IV. 12.) határozat


Nagyszentjános Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri - képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére

 1. a kerékpár-regisztrációban részt vett helyi általános iskolások és óvodások részére biztosított kerékpár lámpák finanszírozására 38.000 Ft

 2. a templomkert tereprendezéséhez szükséges Vegasca földkeverékre 42.840 Ft kifizetését rendeli el.


Felelős: jegyző

Határidő: 2011. április 15.


24/2011 (IV. 12.) határozat


Nagyszentjános Önkormányzata Képviselő-testülete Krémertagi – árok karbantartását, tisztítását végző Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. részére - a jótékonysági farsangi bál bevételéből származó 242.000 Ft mellett - a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri - képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére 100. 000 Ft támogatást biztosít.


Felelős: jegyző

Határidő: 2011. április 15.25/2011 (IV. 12.) határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi belső ellenőri jelentést jóváhagyja.26/2011.(IV. 12.) számú határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2011.(IV.01.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola sportudvara fejlesztését célzó beruházás összköltsége 19.980.448 Ft, a beruházás összértékének 20%-át jelentő önerő összege 3.996 091 Ft.

A határozat egyéb rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző27/2011 (IV. 12.) határozat


Nagyszentjános Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítási projekt önkormányzati önrészének kiegyenlítésére a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. által felvett 1.510.812.598 Ft hitel törlesztéséhez a GYŐR-SZOL Zrt. K112001024 iktatószámú levelének mellékletében kimutatott Nagyszentjánosra eső 31.486.329 Ft tartozást nem ismeri el.


29/2011. (IV.26.) határozat


Nagyszentjános település nem kíván részt venni a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott családsegítő szolgálat feladat ellátásában.


Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


30/2011(IV.26.) határozat


Nagyszentjános Község Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként 2012. január 1-jétől családi napközit kíván üzemeltetni elsősorban a másfél évesnél idősebb, de még óvodába nem járó kisgyermekek felügyeletének biztosítása céljából. A családi napközit a hatékonyság növelése - vagyis a társulási formában ellátott feladatra járó többlet állami normatív támogatás igénybevételi lehetősége – végett a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Gyermekjóléti Intézmény szakfeladataként nagyszentjánosi telephellyel kívánja működtetni. Megbízza a polgármestert, hogy az új telephely indításának szándékát a Társulás felé jelezze.


Felelős: polgármester

Határidő: május 15.


31/2011(IV.26.) határozat


Nagyszentjános Község Képviselő-testülete az óvoda és iskola épületének épületenergetikai felújítása céljából a KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani. A pályázat kidolgozására az OTP Hungaro-Projekt Kft.-t bízza meg az alábbi feltételekkel:


 1. Nagyszentjános Község Önkormányzata által vállalt önerő összege nem haladhatja meg a 15 millió, ennek megfelelően a projekt összköltsége pedig a bruttó 100 millió forintot.

 2. A megvalósítással elérhető megtakarításnak fedeznie kell a pályázati önrész biztosítása céljából igényelendő hitel törlesztési részleteit.


Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a szerződést megkösse.


Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 15.


33/2011.(V.10.) határozat


Nagyszentjános Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a megvalósult belvízelvezető árokrendszerrel, illetve a pályázati forrásból megvalósítandó vízilétesítményekkel érintett, a nagyszentjánosi ingatlan-nyilvántartásban 04/5, 04/6, 04/12, 04/13, 04/14 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó előszerződéseket a melléklet szerinti tartalommal, illetve az előszerződésekben foglaltak szerint az adásvételi szerződéseket megkösse. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt.-vel a 04/11 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében csereszerződést kössön oly módon, hogy a csere következtében a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. tulajdonába kerül a 080 hrsz-ú kivett út besorolású ingatlan.


Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


34/2011.(V.10.) határozatNagyszentjános Község Képviselő-testülete támogatja az alábbi igényeket:

 1. Farkas Zoltán 322/2 hrsz-ú ingatlanára (Nagyszentjános, József Attila u. 70.), illetve az érintett tömbre meghatározott övezeti besorolás megváltozatása Lf-11-re vagy Lf-14-re annak érdekében, hogy ne vonatkozzon rá a HÉSZ 9.§ (2) bekezdésében foglalt tilalom, miszerint a megengedettnél kisebb telekméret esetén a beépítettség nem növelhető, amely jelenleg kizárja a garázs építését;

 2. A vis maior helyzetben 04/5, 04/6,04/11, 04/12, 04/13 és 04/14 hrsz-ú külterületi ingatlanokon megvalósult vízilétesítmények okozta hasznosítási mód változások átvezetése;

 3. A Hospitium Kft. kérelmére az 513/5 hrsz-ú ingatlan besorolásának mezőgazdasági üzemi területről kereskedelmi gazdasági területre történő módosítása;

 4. Hani Szilárd kérelmére a 141/9 hrsz-ú ingatlan besorolásának kereskedelmi gazdasági területre történő módosítása.


Nagyszentjános Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

 1. a fenti igények kezelése érdekében pályázat útján válassza ki a rendezési terv készítésére jogosultat és vele a tervezési szerződést kösse meg;

 2. a magáncélok megvalósításához szükséges módosítási igények finanszírozására az érintettekkel a településfejlesztési megállapodásokat kösse meg.


Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


35/2011.(V.10.) határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy az áramszolgáltatás hiányossága, kiszámíthatatlansága és a gyakori áram- és feszültségingadozás miatt a lakossági panaszok tömegessé váltak, felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatónál a megfelelő szolgáltatás biztosítása érdekében a lakosság képviseletében járjon el.


Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 31.36/2011.(V.10.) határozat


Nagyszentjános Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri - képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére számla ellenében a Nagyszentjános, Árpád u. 11/a. szám alatt található szolgálati lakás felújítására 120 000 Ft kifizetését rendeli el.

 2. a költségvetés működési tartalékának terhére számla ellenében a 2011. június 20.-24. között a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett napközis tábor rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő résztvevői ebédjének támogatására legfeljebb 30.000 Ft-ot biztosít.


Felelős: jegyző

Határidő: számla beérkezését követő 5 munkanapon belül


37/2011.(V.10.) határozat


Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-ában nevesített szociális alapellátási, illetve közösségi tér biztosítására vonatkozó feladata ellátásának elősegítése céljából igényt tart a nagyszentjánosi 504 hrsz-ú, kivett lakóház besorolású, természetben Park tér 3. sz. alatt található ingatlan Magyar Állam tulajdonában lévő 2/4 tulajdoni hányadára, ezért az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4) Korm. rendelet 50-51. §-a alapján ingyenes tulajdonba adását kéri a Kormánytól. Az Önkormányzat vállalja

 1. az átadással járó mindennemű költség viselését,

 2. hogy az ingatlan tulajdonjogát az ingatlant érintő esetleges terhekkel veszi át,

 3. az ingatlan fenti célnak megfelelő jövőbeni hasznosítását,

 4. továbbá, hogy a cél megvalósulásáról az MNV Zrt.-t 5 éven át tájékoztatja.


Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezze a vagyonkezelő Magyar Vagyonkezelő Zrt.-nél.


Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 31.

38/2011.(VI.14.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános Iskola jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

 1. Utasítja az iskola igazgatóját, hogy a szervezeti és működési szabályzat gyermek- és tanulóbalesetekre vonatkozó rendelkezéseit dolgozza át oly módon, hogy az részletes útmutatást tartalmazzon a baleset során követendő eljárási rendre.
 2. Utasítja továbbá az iskola igazgatóját, hogy – tekintettel a kompetencia-mérés eredményeire, illetve a problémás tanulókkal kapcsolatos esetjelzésekre – készítsen részletes jelentést, mely tartalmazza egyrészt a kiváltó okokat, másrészt a megoldásra vonatkozó javaslatokat.

 

Felelős: Németh Tamásné iskolaigazgató

Határidő: 2011. szeptember 6.

 

39/2011.(VI.14.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

 

40/2011.(VI.14.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi összetétellel Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottságot hoz létre.

Elnök:                          Balázs Ildikó

Képviselő tagok:         Bedi Ferenc

                                    Tóthné Varga Brigitta

Külsős tagok:                         Krániczné Udvardi Adél

                                   Bakó Imréné

 

A Képviselő-testület felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatot az Önkormányzat külkapcsolatainak kialakítására vonatkozóan.

 

Felelős:    Balázs Ildikó elnök

Határidő: 2011. szeptember 6.

 

41/2011.(VI.14.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 01/371-3/2011.számú tájékoztatásában részletezett közoktatási, szociális gondoskodás és gyermekvédelem szakterületen tervezett intézmény-átalakításokkal egyetért. Felkéri a polgármestert, hogy a testület álláspontjáról a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökét tájékoztassa.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. június 20.

 

42/2011.(VI.14.) határozat

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati ügyeleti ellátást továbbra is az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény útján kívánja biztosítani, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatás biztosítására az Intézmény részére megbízást adjon.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. június 15.

 

-->