Közösen érted Nagyszentjános Egyesület

A Közösen érted Nagyszentjános Egyesület (röviden:KÉNE) településünk egyetlen olyan civil szervezete, mely céljait és tevékenységét tekintve igyekszik felölelni a falu életének minden olyan szegmensét, ahol civil közreműködéssel hatékonyabban megvalósíthatóak a közösségi élet felpezsdítését, a modernebb, otthonosabb, biztonságosabb, lakhatóbb és élhetőbb, ezáltal mások számára is vonzóbb község létrejöttét segítő kezdeményezések. Jelenleg 57 tagja van, de a taglétszám szerencsére egyre gyarapodik,és ennek köszönhetően a tagok között a felnőtt lakosság minden korosztálya képviselteti magát.

 

Az elnökség tagjai:        Hegedűs József elnök, Vitálisné Rosta Aranka elnökségi tag, Szabó László (Erdősor u.46) elnökségi tag

Az egyesület 2011 áprilisban alakult. Jelenlegi taglétszám: 57 fő

Az egyesület vagyona: 1db 9 személyes Volkswagen kisbusz.

Az egyesület a befizetett tagdíjakból és a személyi adó 1%-ából származó felajánlásokból gazdálkodik. Rendezvényeink megtartásához az anyagi támogatást pályázat útján a Nagyszentjánosi Önkormányzattól és a képviselők megtakarított tiszteletdíjából kapjuk.

Az egyesületnek tagja lehet,aki elfogadja az alapszabályunkat,aláírja a belépési nyilatkozatot  és rendszeresen fizeti a tagdíjat.  Az éves tagdíj 1500Ft.

A belépési nyilatkozat a honlapról letölthető vagy az elnökségtől kérhető.

A Közösen érted Nagyszentjános Egyesület (röviden: KÉNE) társadalmi szervezet, melynek célja,  hogy a civil szervezetek eszközeivel segítse

 • településfejlesztési célok megvalósítását,
 • a közösségi élet felpezsdítését,
 • a modernebb, otthonosabb, biztonságosabb, lakhatóbb és élhetőbb, ezáltal mások számára is vonzóbb község létrejöttét.

Az Egyesület e célok megvalósítása érdekében:

 • A települést érintő kérdésekben elősegíti az itt élők igényeinek, véleményének tisztázását, az illetékes szervekhez továbbítását.
 • Rendezvényeivel elősegíti a közösségi élet kibontakozását, megerősödését.
 • Különös gondot fordít az ifjúság nevelésére, szabadidejük hasznos eltöltésére
 • Segíti az itt lakók saját környezetük szebbé, tisztábbá, élhetőbbé tételére irányuló kezdeményezéseinek népszerűsítését, megvalósítását.

Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 1. egészség megőrzés, betegség megelőzés segítése, melynek keretében a lakosság számára ingyenes vagy kedvezményes vizsgálatokat, az egészséges életmód népszerűsítésére előadásokat, életvezetési tanácsadást szervez;
 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozásának segítése, így különösen az egyesületi tagokra építve jelzőrendszert működtet, az időskorúak, illetve állapotuk miatt önmaguk ellátására nem képes lakosok számára segítséget nyújt ügyeik vitelében (orvoshoz kísérés, gyógyszer kiváltása, hivatalos ügyek intézése);
 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása, úgy mint képességfejlesztő foglalkozások szervezése és tartása a gyermekek minden korosztálya részére, ismeretterjesztő előadások szervezése a közérdeklődésre számot tartó illetve a község múltját érintő témákban, vetélkedők rendezése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, könyvállománya bővítése és technikai feltételei javításának elősegítése;
 4. kulturális tevékenység, ennek keretében a település nagyobb rendezvényei (falunap, fesztiválok, emléknapok, megemlékezések) szervezésében való részvétel, hagyományőrzés és múltkutatás, a kutató tevékenység eredményeképpen tájékoztató kiadványok készítése, interaktív kiállítás szervezése;
 5. környezetvédelem segítése, ezen belül faluszépítés, szemétszedés, illegális hulladékgyűjtő helyek felszámolása, a hulladékkezelés hatékonyabb és korszerűbb módozatainak népszerűsítése, megvalósítása;
 6. gyermek és ifjúságvédelem területén különösen a nem megfelelő családi háttérrel rendelkező fiatalok számára a szabadidő hasznos, fejlődésüket szolgáló eltöltésére alkalmas megoldások kidolgozása, megvalósításukban való aktív közreműködés;
 7. sport tevékenység támogatása, tehát a labdarúgás mellett más sportágak gyakorlásához szükséges feltételek kialakításában való hathatós közreműködés, helyi edzőterem kialakításának segítése, természetjárás
 8. közrend és közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság védelme, ennek kapcsán jelzőrendszer működtetése és szoros együttműködés a polgárőrséggel, a közlekedésbiztonság területén az önkormányzati kezelésű utak közlekedésbiztonsági fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozása;
 9. belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység során az esetleges azonnali beavatkozást igénylő helyzetekben a társadalmi munka szervezése.

Kérjük ötleteivel, munkájával, felajánlásával támogassa tevékenységünket.

Pénzbeli támogatást – nem csak tagoktól – a fenti bankszámlára történő befizetés útján tudunk fogadni, illetve személyi jövedelemadója 1%-ával is módja van támogatni a munkánkat.

Rendszeres, hagyományos rendezvényeink:

Nyusziváró délután Képek itt, meg itt

Helyismereti-helytörténeti vetélkedő az iskolások számára, melynek győztesei jutalomkiránduláson vehetnek részt. Képek itt, és itt, meg itt